Amendement: Regeling “Starterslening Dinkelland”

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 1 maart 2011
Onderwerp: Agendapunt: 11 Regeling “Starterslening Dinkelland”
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt een voorstel van het college, d.d. 14 december 2010, tot bijstelling van de huidige Regeling “Starterslening Dinkelland”;

Dat het college voorstelt de huidige regeling te beëindigen zodra het provinciale budget is uitgeput;

Dat de door de raad vastgestelde Verordening VROM Starterslening gemeente Dinkelland geldt en concreet toepassing vindt vanaf 25 maart 2009;

Dat de ervaringen die tot dusver met de toepassing van deze regeling zijn opgedaan het volgende beeld te zien geven:
-er is zeer weinig gebruik gemaakt van de regeling
-uit een deskundige beoordeling is gebleken dat de starterslening in onvoldoende mate geschikt is als middel om starters in Dinkelland op de woningmarkt te ondersteunen;

Dat daarmee is aangetoond dat nut en noodzaak voor continuering van de regeling ontbreken;

Dat het dus gerechtvaardigd is de regeling op een zo kort mogelijke termijn te beëindigen, zodat de daarmee gemoeid zijnde financiële middelen voor andere doeleinden kunnen worden aangewend;

Dat deze beëindiging, met het oog op de belangen van de Dinkellandse burgers, qua communicatie en qua beëindigingstermijn uiteraard op een zorgvuldige wijze dient te geschieden;

Besluit

Het voorliggende ontwerp-besluit, gedateerd 1 maart 2011, als volgt gewijzigd vast te stellen:

De tekst

” 2. De huidige regeling “Starterslening Dinkelland”, vastgesteld bij besluit van 24 maart 2009 te beëindigen zodra het provinciale budget is uitgeput. “

Wordt gewijzigd in

” 2. De Verordening VROM Starterslening gemeente Dinkelland in te trekken per 1 april 2011,

Aldus vastgesteld in de raad van 1 maart 2011
Namens de fractie
Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.