Ammendement notitie ‘Zuinig op sport ….’

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 18 oktober 2011
Onderwerp: Voorstel inzake notitie ‘Zuinig op sport ….’
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland en fractie VVD

De raad van de gemeente Dinkelland en VVD

Overwegende;

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt een voorstel van het college, d.d. 20 september 2011 tot instemming met de notitie “Zuinig op sport, harmonisatie van sportbeleid: zelfredzaamheid en profijtbeginsel”, hierna te noemen de notitie “Zuinig op sport ….”;

Dat in de notitie “Zuinig op sport ….” ook het onderwerp kunstgrasvelden, door de raad aangemerkt als majeur project, is meegenomen;

Dat in de notitie “Zuinig op sport ….” met betrekking tot voetbalcomplexen wordt voorgesteld: geen huur meer vragen, velden in erfpacht overdragen en onderhoud op afstand zetten;

Dat waar in de notitie “Zuinig op sport ….” wordt gesproken over het op afstand zetten van onderhoud van voetbalvelden is inbegrepen het privatiseren van groot onderhoud van velden;

Dat privatisering van groot onderhoud en renovatie van velden leidt tot een, niet in de notitie “Zuinig op sport ….” meegenomen besparing voor de gemeente, die er in bestaat dat in de toekomst geen sprake meer zal zijn van gemeentelijke investeringen voor groot onderhoud van voetbalvelden met bijbehorende kapitaallasten;

Dat hij – de raad – van oordeel is dat dit gemeentelijke voordeel tot uitdrukking moet worden gebracht in het beschikbaar stellen van een eenmalige extra financiële bijdrage;

Dat in de notitie “Zuinig op sport …. ” wordt voorgesteld de in de voormalige gemeente Weerselo gelegen tenniscomplexen te privatiseren;

Dat hij – de raad – van oordeel is dat de tennisverenigingen in de voormalige gemeente Weerselo in aanmerking dienen te komen voor een eenmalige extra financiële bijdrage voor groot onderhoud van tennisbanen;

Dat de genoemde, en nog nader vast te stellen, financiële bijdragen voor de te privatiseren voetbalcomplexen en tenniscomplexen moeten zijn gebaseerd op maatwerk per vereniging, waarbij de feitelijke actuele onderhoudssituatie uitgangspunt is,

Dat dit maatwerk erin bestaat dat er voor elk te privatiseren voetbalcomplex en tenniscomplex een een nulmeting plaatsvindt in de vorm van een deskundige inventarisatie van de actuele onderhoudssituatie van de voetbalvelden en de tennisbanen;

Dat deze inventarisatie een nog nader te bepalen financiële doorvertaling, uitgedrukt in een eenmalig bedrag per vereniging, dient te krijgen in het Raadsplan 2013;

Besluit

Het voorliggende ontwerpbesluit, tot instemming met de notitie “Zuinig op sport, harmonisatie van sportbeleid: zelfredzaamheid en profijtbeginsel”, gedateerd 18 oktober 2011, als volgt gewijzigd vast te stellen:

De tekst

“In te stemmen met de notitie “Zuinig op sport, harmonisatie van sportbeleid: zelfredzaamheid en profijtbeginsel”

” Wordt gewijzigd in “

1. In te stemmen met de notitie “Zuinig op sport, harmonisatie van sportbeleid: zelfredzaamheid en profijtbeginsel”;

2. De uitvoeringsdatum van de onder 1 genoemde notitie vast te stellen op 1 juli 2012, om daarmee de betrokken verenigingen gelegenheid te geven zich op de nieuwe situatie te kunnen voorbereiden;

3. Vóór 1 maart 2012 een nulmeting te doen uitvoeren van de onderhoudssituatie van de te privatiseren voetbalcomplexen en tenniscomplexen, die erin bestaat dat, in samenspraak met de betrokken verenigingen, een deskundige inventarisatie wordt uitgevoerd van de actuele onderhoudssituatie van de velden respectievelijk de banen;

4. Op basis van de resultaten van de onder 3 genoemde nulmeting in het Raadsplan 2013 een besluit te nemen over de toekenning van een eenmalige financiële bijdrage per voetbalcomplex en per tenniscomplex in de toekomstige uitgaven voor onderhoud en groot onderhoud “

Aldus vastgesteld in de raad van 18 oktober 2011

fractie Lokaal Dinkelland
fractie VVD

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.