Ammendement: Privatisering Dorper Esch.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 18 oktober 2011
Onderwerp: Voorstel inzake privatisering Dorper Es
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt een voorstel van het college, d.d. 13 september 2011 tot het nemen van een voorgenomen besluit tot privatisering van sportcomplex Dorper Esch aan een daartoe op te richten stichting;

Dat het voorstel tevens inhoudt aan het voorgenomen besluit een dertiental voorwaarden te verbinden;

Dat de realisering van deze voorwaarden essentieel is voor de definitieve besluitvorming over de voorgenomen privatisering en dus tevens voor de instandhouding van een zwemaccommodatie in Denekamp;

Dat één van de dertien voorwaarden luidt dat de initiatiefgroep Dorper Esch vóór 1 april 2012 de financiering gerealiseerd heeft;

Dat met deze werkwijze op zijn vroegst op 1 april 2012 duidelijkheid zal bestaan over de haalbaarheid van de nu voorliggende voorgenomen privatisering en dus over de eventuele noodzaak alternatieve scenario’s te ontwikkelen voor het complex Dorper Esch;

Dat daarmee wellicht langer dan nodig is onzekerheid blijft bestaan over de toekomst van Dorper Esch én dat daarmee het risico groot is dat de ingeboekte bezuinigingen niet worden gerealiseerd;

Dat hij – de raad – daarom van oordeel is dat het van groot belang is om tijdverlies te voorkomen door tijdig te kunnen ‘voorsorteren’ op alternatieve scenario’s;

Dat dit tijdig voorsorteren mogelijk gemaakt wordt door het college op te dragen een in overleg met de initiatiefgroep Dorper Esch op te stellen tussenbeoordeling van het verloop van de realisering van de dertien voorwaarden voor te leggen aan de algemene raadscommissie op 10 januari 2012;

Dat daarmee de raad een vinger aan de pols kan houden en zich, afhankelijk van de inhoud van de tussenbeoordeling, een beeld kan vormen van de haalbaarheid van de nu voorliggende privatisering en de eventuele noodzaak alternatieve scenario’s te ontwikkelen.

Besluit

Het voorliggende ontwerpbesluit, met de status van voorgenomen besluit, tot privatisering van sportcomplex Dorper Esch, gedateerd 18 oktober 2011, als volgt gewijzigd vast te stellen:

Aan de tekst van het besluit wordt een overweging toegevoegd, luidend als volgt: “

VI. dat de algemene raadscommissie zich op 10 januari 2012, op basis van een door het college in overleg met de initiatiefgroep Dorper Esch op te stellen tussenbeoordeling, een tussentijds oordeel zal vormen van het verloop van de realisering van de in dit besluit opgenomen dertien voorwaarden, om de raad aldus de mogelijkheid te bieden om, mocht hiertoe aanleiding bestaan, tijdig te kunnen voorsorteren op alternatieve toekomstscenario’s voor het complex Dorper Esch n

Aldus vastgesteld in de raad van 18 oktober2011

N. G. H. Bijen, fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.