Motie: Raadsplan 2012 – provinciaal begrotingstoezicht

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 28 juni 2011 agendapunt 3

Onderwerp: Raadsplan 2012 – provinciaal begrotingstoezicht

Indiener: Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland;

In vergadering bijeen op 28 juni 2011;

Overwegende

Dat de raad in zijn vergadering van 29 maart 2011 het Raadsplan 2012 heeft vastgesteld, met de status van voorgenomen besluit;

Dat de vaststelling en uitvoering van het Raadsplan 2012 ondermeer tot doel heeft een bezuinigingstaakstelling te realiseren van circa € 2.9 miljoen in 2015, om aldus in dat jaar een structureel sluitende begroting te kunnen realiseren;

Dat de bezuinigingstaakstelling qua omvang en samenstelling ingrijpend is en de burgers van Dinkelland en diverse maatschappelijk actieve instellingen in Dinkelland raken;

Dat deze forse maatschappelijke impact ook duidelijk naar voren is gekomen in de zienswijzenprocedure die is gevolgd op het genoemde voorgenomen besluit;

Dat hij – de raad – daarom geroepen is het definitieve Raadsplan 2012 vast te stellen op basis van een zorgvuldige invulling van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en op basis van bestuurlijk en juridisch zorgvuldige en correcte besluitvorming;

Dat dit als vanzelf met zich meebrengt dat de in het Raadsplan 2012 opgenomen kortingen en bezuinigingen voor een groot deel pas in de jaren na 2012 effect zullen kunnen hebben en in 2015 zullen resulteren in een structureel sluitende begroting;

Dat ervan uit wordt gegaan dat het college van gedeputeerde staten in zijn rol van begrotingstoezichthouder oog heeft voor het bovenstaande en daar bij de uitoefening van het begrotingstoezicht rekening mee houdt;

Spreekt uit

Dat hij – de raad – het college van gedeputeerde staten dringend verzoekt bij de feitelijke uitoefening van het provinciaal begrotingstoezicht het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Dinkelland te beoordelen vanuit een provinciaal gevoelde maatschappelijke medeverantwoordelijkheid en met oog voor het feit dat het proces naar een structureel sluitende begroting ingrijpend is en enige jaren zal vergen;

Dat hij – de raad – het college van gedeputeerde staten dringend verzoekt bij de feitelijke uitoefening van het provinciaal begrotingstoezicht positief in te steken op de realiteit dat, met de effectuering van de nu genomen maatregelen, in 2015 sprake zal zijn van een structureel sluitende begroting en dat de begrotingsjaren 2012, 2013 en 2014 in het teken zullen staan van de route daar naar toe.

En draagt zijn presidium op

-Deze motie ter kennis te brengen van het college van gedeputeerde staten en van de provinciale staten van de provincie Overijssel;
-Deze motie ter kennis te brengen van de raden van de Twentse gemeenten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2011

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.