Programmabegroting 2012

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2012 , de tweede begroting van dit college, in principe zijn we nu halverwege deze collegeperiode, een goed moment om eens even terug te kijken . maw om een tussenraportage te maken, zoals u weet zijn we daar dol op bij Lokaal Dinkelland.

Het college maar ook de raad heeft een periode achter de rug die nou niet bepaaltk8984352 makkelijk te noemen is. Midden in de kredietcrisis lag er een bijna onmogelijke opdracht om fors te bezuinigen, plus minus 3,5 miljoen euro, en om ook een stevig investerings pakket uit te voeren wat in het college progamma is verwoord. Een pakket dat nodig is om onze samenleving leefbaar te houden.

Kijken we eens naar het college progam dan zijn heel veel projecten al gerealiseerd dan wel in uitvoering en zonder uitputtend te zijn kunnen we er best eens een paar te noemen;

Dorpsplan Deurningen met de multifunctionel ruimte;
Kloostertuin en mortuarium in Ootmarsum;
Bedrijven Investeringszone Dinkelland;
Nieuw grondbeleid met gewijzigde grondprijzen;
Lokaal wonen en welzijn met onder andere Invoering centrum voor jeugd en gezin;
Opstellen van nieuw ouderen beleid waaronder dagopvang ouderen;
Verregaande samenwerking met Tubbergen;
Afschaffen betaald parkeren;
Investeren in kunstgras;
Jaarlijkse sportverkiezing;

Zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan maar dat doen we niet want iedereen moet met beide benen op de grond blijven en er zijn nog een aantal zaken die aandacht vragen , daar kom ik straks nog wel op terug.

Als we dan eens wat inzoemen op de bezuinigings operatie dan kun je een aantal conclusies trekken, allereerst dat het traject een zware wissel getrokken heeft op alle partijen; zowel college, raad en ambtenaren als ook en niet in de laatste plaats maatschappelijke instellingen en verenigingen. Een ieder heeft een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een financieel gezonde gemeente waar een ieder voldoende mogelijkheden heeft om nu en op de langere termijn goed te kunnen functioneren.

Een van de aller-moeilijkste trajecten die zijn ingezet is de problematiek van de sociale werkvoorziening, naast de recente besluiten, lees bezuinigingen, de er in DEN Haag genomen zijn ten aanzien van deze problematiek is de zorgelijke positie van Topcraft al jaren en voor meerdere colleges een groot probleem. Het verdient dan ook veel respect dat ons college samen met die van Losser en Oldenzaal de moed hebben om ingrijpende beslissingen te nemen om zo de problemen het hoofd te bieden. Ja, er is nog veel onzekerheid vooral voor de doelgroep zelf maar op de oude voet doorgaan was en is geen optie. De oplossing voor de sociale werkvoorziening is niet zo maar voor handen maar het is een zaak die breed opgepakt moet worden waardoor het een verantwoordelijkheid is van het hele college om een goede werkplek te vinden voor al onze medeburgers die op dat terrein nu in grote onzekerheid zitten.

Voorzitter

Ik denk dat het goed is om te constateren dat de raad maar vooral het college op een goede manier is omgegaan met het dualistisch systeem. De raad heeft de voorstellen van het college op 29 maart op nogal wat punten geamendeerd, en dan druk ik me heel voorzichtig uit, maar het college heeft daarna volledig uitvoering gegeven aan die amendementen wat in principe geresulteerd heeft in de begroting zoals die er nu ligt, meerjaren sluitend maar ook met ambitie. complimenten daarvoor. We gaan er vanuit dat een aantal zaken zoals in de vergadering van 18 oktober zijn besproken en besloten verder wordt uitgewerkt zodat deze ook voor de langere termijn goed geregelt zijn. We krijgen daar trouwens nog een tussenrapportage van.

In grote lijnen kunnen wij ons dus ook vinden in deze begroting , welliswaar met een aantal opmerkingen cq vragen, die ik dan nu ook aan de orde wil stellen.

Om met een van de vervelendste zaken te beginnen; ziet het college nog mogelijkheden om voor het volgend jaar op een of andere manier nog te voorzien in muziek onderwijs?

In hoeverre is de samenvoeging welzijn ouderen /trimaran gerealiseerd? We vragen dit niet zomaar want de beide instellingen hebben een bijzondere positie wat betreft de bezuinigingsoperatie en dan mag ook verwacht worden dat ze voldoen aan de doelstelling zoals die in het raadsvoorstel in 2010 zijn verwoord.

De uitvoering van bezoekerscentrum bij natura docet moet dit jaar nog starten, wij nemen aan dat de aanbesteding al heeft plaatsgevonden, is dit gunstig verlopen en gaat alles nog volgens schema.?

klooster ootmarsumVolgens het college is het jaar 2012 het jaar van de waarheid voor het klooster in ootmarsum, wat dat betreft houdt dit college een traditie in stand want dit horen we al sinds 2007 met dien verstande dat alleeen het jaartal gewijzigd wordt. Waar is de opmerking op gebaseerd of is het inderdaad niet meer dan dat en blijft het nog jaren een financieel blok aan ons aller been.

Waar we verbaast over zijn is de passage betreffende het reclamebeleid.een van de weinige zaken die we als raad echt in de prullebak hebben gegooit is het voorstel betreffende reclamebeleid. Daarna is de afspraak gemaakt om met een nieuw voorstel te komen. Gaat het college de oude nota uit de prullebak vissen en plakt hem in de begroting , dat is niet de afspraak en het college behoort gewoon met een nieuw raadsvoorstel te komen.

In het raadsplan van 2012 hebben we na uitvoerig beraad de majeure projecten vastgesteld, in deze begroting voegt het college daar er een aan toe nl planvorming oude postkantoor in Denekamp. Voorzitter voor ons is dat op zijn minst opmerkelijk en waarom? Omdat we al sinds 2010 er nadrukkelijk op aandringen om de vledderstraat te renoveren en invulling te geven aan het winkel arsenaal, dat is nog steeds niet gebeurt maar het heeft voor ons nog steeds wel de hoogste prioriteit, en dan kan het niet zo zijn dat er op andere plekken wel winkels naar toe wordt geschoven, wij vinden dat een klap in het gezicht van de ondernemers in de vledderstaat die de afgelopen jaren het zo moeilijk hebben gehad en nog hebben. Voor Lokaal Dinkelland is een nieuw majeur project in het centrum van Denekamp niet eerder aan de orde dan dat er een invulling is gegeven aan de vledderstraat en dan zowel horizontaal als verticaal.

Als het gaat om de veiligheid van de burger hebben we de indruk dat de grenscriminaliteit op een adequate wijze is opgepakt. Graag ook dezelfde aanpak wat betreft overlast hangjongeren in vooral Denekamp en in ootmarsum ( zelfs al in de nieuwe kloostertuin.).

Het veiligheidsgevoel in met name lattrop en tilligte is nog onder de maat vanwege het ontbreken van een Telekom mast. Hoe gaat het college dat oplossen.

het college gaat een participatiehandboek opstellen, dat vinden we een goed inititief maar we hopen wel dat het wat concreter wordt dan in de toelichting staat anders blijft het wel erg vaag.

met betrekking tot de notitie zuinig op sport is er afgesproken dat het achterstallig onderhoud van de velden eerst moet worden opgelost en dat dan de privatisering zijn beslag krijgt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een juiste manier is om de buitensport betaalbaar te houden voor een ieder in onze dinkellandse gemeenschap. We hebben ons oor te luister gelegd in andere plattelands gemeentes zoals losser en tubbergen en daaruit blijkt dat zowel de privatisering als ook de bijdrage in kunstgras wij er zeer positief uitkomen, in beide andere gemeentes ligt de kunstgras bijdrage beduidend lager dan bij ons. Misschien zou het goed zijn om ons op de hoogte te houden wat betreft de nulmeting achterstalligonderhoud en ook hoe en op welk moment de verenigingen om willen gaan met de bijdrage kunstgras.

Voorzitter tot zover de bijdrage van Lokaal Dinkelland in eerste termijn, waarbij ik namens de fractie zowel college als ook alle medewerkers dank wil zeggen voor de tot stand koming van deze begroting.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.