Amendement: Voorstel inzake beleidsuitgangspunten Natura 2000, PAS en EHS

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 20 maart 2012
Onderwerp: Agendapunt: 11 Regeling “Starterslening Dinkelland”
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt een voorstel van het college, d.d. 6 maart 2012 inzake beleidsuitgangspunten Natura 2000, PAS en EHS;

Dat het hier gaat om een voor Dinkelland en haar inwoners uitermate belangrijk onderwerp, waarbij zorgvuldigheid en helderheid omtrent de feiten en het proces essentieel zijn voor een verantwoorde en kwalitatief goede besluitvorming;

Dat echter vastgesteld moet worden dat er sprake is van een hoge mate van complexiteit, een regelmatig veranderende actualiteit, een verschil in feiteninterpretatie en inconsequenties in de procesgang, waardoor de zorgvuldigheid en de helderheid omtrent de feiten en het proces onder druk staan;

Dat dit mede en vooral wordt veroorzaakt door de opstelling en handelwijze van de provincie, hetgeen zich uit in ondermeer het volgende:
-gedeputeerde staten brengen gebiedskaarten in omloop die niet in overeenstemming lijken met besluiten op rijksniveau om de gebieden ‘De Vetpot’ en ‘Achter De Voort’ als beoogde Natura 2000 gebieden af te voeren;
-gedeputeerde staten lijken weliswaar voornemens de EHS in Dinkelland in omvang terug te brengen, maar in samenhang daarmee voeren zij als nieuw fenomeen de zogenaamde GBHS in;

Dat er, het geheel overziende op dit moment onduidelijkheid bestaat over de consequenties en gevolgen voor het grondgebied en de inwoners van Dinkelland, met als essentiële voorbeelden het gebied Lemselermaten (rondweg Weerselo) en het gebied Lattrop-Breklenkamp-Bergvennen (agrarische bedrijfsvoering);

Dat er dus op dit moment, mede door de onduidelijkheid die door de provincie wordt veroorzaakt, een heldere en verantwoorde basis op grond waarvan de raad van Dinkelland een zorgvuldig besluit kan nemen ontbreekt;

Besluit

Het nu voorliggende ontwerpbesluit inzake beleidsuitgangspunten Natura 2000, PAS en EHS;
als volgt gewijzigd vast te stellen:

1. kennis te nemen van het raadsvoorstel en vooralsnog geen wijziging aan te brengen in de Dinkellandse standpuntbepaling en besluitvorming;

2. bereid te zijn de standpuntbepaling en besluitvorming met betrekking tot Natura 2000, PAS en EHS te heroverwegen, maar pas nadat er voldoende duidelijkheid en zekerheid is over de consequenties en de financiële haalbaarheid van de nu nog in procedure zijnde PAS documenten en deze op een juiste manier zijn gecommuniceerd met het gebied;”

3. het college de ruimte te geven om, als overlegpartner van gedeputeerde staten, de provincie aan te sporen aan het gestelde sub 2 op korte termijn vorm en inhoud te geven.

Aldus vastgesteld in de raad van 20 maart 2012
Namens de fractie
Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.