Amendement: Voorstel inzake nulmetingen onderhoudssituaties te privatiseren voetbal- en tenniscomplexen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 24 april 2012
Onderwerp: Agendapunt: 13 “Voorstel inzake nulmetingen onderhoudssituaties te privatiseren voetbal- en tenniscomplexen”
Indieners: fracties CDA, VVD, Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt een voorstel van het college, d.d. 20 maart 2012 inzake nulmetingen onderhoudssituaties te privatiseren voetbal- en tenniscomplexen;

Dat dit voorstel beoogt uitvoering te geven aan het ter uitvoering van het Raadsplan 2012 geamendeerd genomen raadsbesluit d.d. 18 oktober 2011 inzake de notitie ‘Zuinig op sport’;

Dat de impact ten tijde van het raadsbesluit d.d. 18 oktober 2011 niet ten volle kon worden onderkend, maar door voortschrijdend inzicht duidelijker is geworden;

Dat met de vaststelling van het Raadsplan 2012 de raad heeft besloten dat de gemeentelijke lasten voor de sport structureel met € 282.000 zullen worden verlaagd;

Dat is gebleken dat deze besparing kan worden gerealiseerd zonder privatisering van groot onderhoud en vervanging;

Dat daarom de conclusie moet zijn dat privatisering van groot onderhoud en vervanging niet nodig is voor het behalen van de beoogde besparing op sport van € 282.000 overeenkomstig het Raadsplan 2012;

Dat dit gegeven tot de conclusie moet leiden dat privatisering van groot onderhoud en vervanging als algemene doelstelling achterwege kan blijven;

Dat dit onverlet laat dat de gemeente daar waar dit wenselijk wordt geacht op basis van maatwerk en vrijwilligheid bij individuele verenigingen privatisering van groot onderhoud kan doorvoeren, waarbij de door de KNVB en de KNLTB gehanteerde normen voor groot onderhoud en vervanging worden toegepast op basis van het uitgangspunt ‘voldoende’;

Dat gezien het bovenstaande het veel besproken onderwerp nulmeting niet meer aan de orde hoeft te zijn;

Dat de raad op 3 februari 2009 de kaders voor sportaccommodatiebeleid in Dinkelland heeft vastgesteld.

Dat in dit sportaccommodatiebeleid ondermeer als beleidskeuze is opgenomen dat er meer aandacht voor onderhoud moet zijn, door het opstellen van een planning voor onderhoud inclusief vervangingsinvesteringen;

Dat dit sportaccommodatiebeleid thans moet worden doorvertaald en geïnterpreteerd in de context van de actuele bezuinigingen;

Dat er gelet op het bovenstaande alle aanleiding is de uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de beoogde besparing op sport op het onderdeel privatisering te herzien;

Besluit

Het nu voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen

” in afwijking van zijn besluit van 18 oktober 2011 en in aanvulling op het Raadsplan 2012, op basis van nieuw verkregen inzichten:

1. Het jaarlijks regulier onderhoud van de voetbalcomplexen en tenniscomplexen per 1 juli 2013 over te dragen aan de betreffende verenigingen, waarbij per sportcomplex een onderhoudsplan voor het jaarlijks onderhoud moet worden opgesteld en waarbij er sprake moet zijn van maatwerk per vereniging en er dus rekening wordt gehouden met de situatie van elke individuele vereniging ;

2. Het groot onderhoud van de voetbalcomplexen en tenniscomplexen in handen van de gemeente te houden, waarbij in samenspraak met iedere individuele vereniging een plan van groot onderhoud van de complexen moet worden opgesteld en waarbij in de genoemde samenspraak met de voetbalverenigingen tevens de mogelijkheden van kunstgras moeten worden besproken;

3. In het beschikbaar gestelde bedrag van € 140.000 voor kunstgras een splitsing aan te brengen, in die zin dat elke voetbalvereniging die een kunstgrasveld wil realiseren daarvoor een bijdrage van € 100.000 kan ontvangen;

4. Het college op te dragen een nader voorstel te doen met betrekking tot de bestemming en besteding van de gelden die beschikbaar komen door eventuele overrealisering van de bezuinigingstaakstelling sport, waarbij het doel is dat de sport ten volle van deze gelden kan profiteren;

5. Het college op te dragen om snel en adequaat te reageren op initiatieven van individuele verenigingen die op basis van maatwerk en vrijwilligheid privatisering van groot onderhoud en vervanging willen doorvoeren, waarbij de door de KNVB en de KNLTB gehanteerde normen voor groot onderhoud en vervanging worden toegepast op basis van het uitgangspunt ‘voldoende’;

6. Het college op te dragen samen met de individuele voetbalverenigingen en tennisverenigingen een meerjarenplanning grootonderhoud en vervanging op te stellen met een daarbij behorend tijdpad, waarbij de door de KNVB en de KNLTB gehanteerde normen voor groot onderhoud worden toegepast op basis van het uitgangspunt ‘voldoende’ en waarbij de kaders voor sportaccommodatiebeleid in Dinkelland, zoals vastgesteld op 3 februari 2009, uitgangspunt zijn, met dien verstande dat de toepassing van deze kaders wordt geplaatst in de context van de actualiteit en de te realiseren bezuinigingen.

Aldus vastgesteld in de raad van 24 april 2012
Namens de fracties
Lokaal Dinkelland,CDA,VVD

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.