Amendement: Voorstel inzake ontwerp – LOG visie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 10 juli 2012
Onderwerp: Agendapunt: 16 Voorstel inzake ontwerp-Log visie”
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, fractie PvdA, fractie VVD

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat bij de raad voorligt een voorstel van het college om in te stemmen met de bij dit voorstel behorende ontwerp Log visie;

Dat het college daarmee heeft voldaan aan de opdracht van de raad om een visie voor te leggen op de mogelijkheden en voorwaarden voor een zorgvuldige en verantwoorde inpassing van nieuwvestiging van intensieve veehouderij in de in het bestemmingsplan buitengebied opgenomen landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s); Dat vanuit landschappelijk en maatschappelijk oogpunt hoge eisen worden gesteld aan deze inpassing;

Dat anno 2012 het standpunt breed gedeeld wordt dat moet worden ingezet op duurzame intensieve veehouderij op locaties waar nu reeds intensieve veehouderij aanwezig is en op zogenaamde landbouwontwikkelingslocaties;

Dat het onderwerp LOG in Dinkelland is omgeven met maatschappelijke bezorgdheid en onrust, hetgeen extra eisen stelt aan de zorgvuldigheid;

Dat de nu voorliggende ontwerp-Log visie een set zorgvuldige en reële inpassingscriteria stelt; Dat dit echter leidt tot het gegeven dat de mogelijkheden tot nieuwvestiging van intensieve veehouderij in het LOG Hondeveldsweg, dat met zijn 25 hectare in omvang al het kleinste LOG is in Overijssel, wordt beperkt tot ongeveer 10% van het gebied, namelijk tot 2,5 hectare;

Dat daarbij echter ook nog vastgesteld moet worden dat deze 2,5 hectare nog substantieel kleiner wordt als, hetgeen in de rede ligt, met betrekking tot een aan de Langedijk gevestigd landbouwbedrijf ook het afstandscriterium van 200 m wordt toegepast, waardoor slechts 4% van het LOG-gebied, ongeveer 1 hectare zou resteren voor eventuele inpassing van nieuwvestiging van intensieve veehouderij;

Dat de bijzondere ligging van een klootschietbaan in het gebied Hondeveldsweg leidt tot forse beperkingen voor de eventuele ruimtelijke inpassing van intensieve veehouderij met de daarbij behorende verkeersafwikkeling;

Dat daarnaast nog vastgesteld moet worden dat het aspect volksgezondheid van wezenlijk belang is en dat een belangrijk, nog op handen zijnd advies van de Gezondheidsraad om beoordelingscriteria te stellen vanuit de optiek van volksgezondheid nog niet in de ontwerp-Log visie is meegenomen;

Dat het hanteren van reële en zorgvuldige inpassingscriteria dus tot gevolg heeft dat er in het gebied Hondeveldsweg fysiek en ruimtelijk nauwelijks nog sprake is van een feitelijk reëel LOG en dat de voorliggende ontwerp-Log visie duidelijk maakt dat het LOG Hondeveldsweg fysiek en ruimtelijk niet geschikt en bruikbaar is voor nieuwvestiging van intensieve veehouderij;

besluit;

Het nu voorliggende ontwerp-besluit als volgt gewijzigd vast te stellen

1. in te stemmen met de voorliggende ontwerp-Log visie met daarin opgenomen de volgende wijziging: De tekst van paragraaf 6.1 (pag. 36) en vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: ” Met betrekking tot het gebied aan de Hondeveldsweg moet worden vastgesteld dat er sprake is van zodanig forse beperkingen in de sfeer van milieuruimte, omgevingsruimte, volksgezondheid, verkeersafwikkeling en ruimtelijke kwaliteit dat de fysieke mogelijkheden tot eventuele inpassing van intensieve veehouderij dermate marginaal zijn dat het gebied ongeschikt moet worden geacht voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderij. Aan deze vaststelling wordt de conclusie verbonden dat nieuwvestiging van intensieve veehouderij in het LOG Hondeveldsweg niet kan worden gehonoreerd.

2. het college op te dragen van het gestelde sub 2 mededeling te doen aan PS en GS van Overijssel en daarbij expliciet melding te maken van het standpunt van de raad dat moet worden ingezet op duurzame intensieve veehouderij op locaties waar nu reeds intensieve veehouderij aanwezig is en op zogenaamde landbouwontwikkelingslocaties;

Aldus vastgesteld in de raad van 10 juli 2012
Namens de;
fractie Lokaal Dinkelland,
fractie PVDA,

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.