Amendement: Voorstel inzake vaststelling Bomennota gemeente Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 10 juli 2012
Onderwerp: Agendapunt: 18 Voorstel inzake vaststelling Bomennota gemeente Dinkelland”
Indiener: fractie CDA mede namens de fracties Lokaal Dinkelland, VVD, PvdA en Bos Maathuis

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt een voorstel van het college tot vaststelling van de Bomennota gemeente Dinkelland en tot uitvoering van een zogenaamd Visual Tree Assessment;

Dat bomen voor een toeristisch en landschappelijk hoogkwalitatieve gemeente als Dinkelland een kostbaar goed vormen;

Dat de gemeentelijke afdeling openbare ruimte, in het bijzonder de buitendienst, al sinds jaar en dag borg staan voor een deskundig beheer van de bomen binnen de gemeente Dinkelland, hetgeen blijkt uit de huidige goede verschijningsvorm van het bomenbestand in Dinkelland;

Dat het college er met het presenteren van de ontwerp-Bomennota, zoals voorgelegd, blijk van geeft dat het bezit van en de zorg voor het bomenbestand als onderdeel van de openbare ruimte van onze gemeente gewetensvol en zorgvuldig wordt opgepakt;

Dat echter tevens moet worden vastgesteld dat de gemeente dit jaar en volgende jaren op de lijn zit van: beperkte beschikbaarheid van middelen, sober en doelmatig beheer van de openbare ruimte en beperkte personele capaciteit op ondermeer het organisatieonderdeel handhaving;

Dat de uitvoering van het gemeentelijke bomenbeleid en bomenbeheer binnen deze context moet passen;

Dat de nu voorliggende ontwerp-Bomennota om een zeer hoog, en gezien het bovenstaande te hoog ambitieniveau vraagt;

Dat in deze context de volgende drie uitgangspunten als maatgevend worden beschouwd:
-de gemeente geeft sober en doelmatig uitvoering aan haar zorgplicht voor een voldoende veilig bomenbestand;
-bomeninspecties worden binnen de reguliere gemeentelijke bedrijfsvoering uitgevoerd door eigen personeel;
-formalisering van een bomenkwaliteitsindeling vindt niet plaats;
-er vindt geen planologische doorwerking plaats;
-er wordt geen nieuwe bomenverordening vastgesteld;
-het fenomeen herplantplicht wordt zoals nu reeds geregeld in de bestaande kapverordening;

Dat de ontwerp-Bomennota gezien het bovenstaande de status zou moeten krijgen van ‘ondersteunend document’ voor de uitvoering van het gemeentelijke bomenbeleid en bomenbeheer;

Besluit;

Het nu voorliggende ontwerp-besluit als volgt gewijzigd vast te stellen

1. kennis te nemen van de ontwerp-Bomennota gemeente Dinkelland;

2. de ontwerp-Bomennota aan te merken als ondersteunend document voor de uitvoering van het gemeentelijke bomenbeleid en bomenbeheer en in meer brede zin voor het integrale beheer van de openbare ruimte, waarbij het uitgangspunt sober en doelmatig maatgevend is. “

3. het college op te dragen van het gestelde sub 2 mededeling te doen aan PS en GS van Overijssel en daarbij expliciet melding te maken van het standpunt van de raad dat moet worden ingezet op duurzame intensieve veehouderij op locaties waar nu reeds intensieve veehouderij aanwezig is en op zogenaamde landbouwontwikkelingslocaties;

Aldus vastgesteld in de raad van 10 juli 2012
Namens de;
fractie CDA,
fractie Lokaal Dinkelland,
fractie PVDA,
fractie VVD,
fractie Bos Maathuis

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.