Amendement: Voorstel inzake vaststelling grondexploitatie Rossum Noord

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 22 mei 2012
Onderwerp: Agendapunt 16: Voorstel inzake vaststelling grondexploitatie Rossum Noord
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt een voorstel van het college, d.d. 3 april 2012 inzake vaststelling grondexploitatie Rossum Noord Woningbouw en Rossum Noord Landgoed;

Dat uitgaande van de Woonvisie en de daarin opgenomen woningbehoefte de gemeente in Rossum Noord circa 3,5 hectare grond teveel in eigendom heeft;

Dat het college voorstelt deze overtollige gronden af te stoten, door ze onder de voorwaarden van de Natuurschoonwet (Nsw) openbaar te verkopen, waarna de gronden de status krijgen van Nsw-landgoed;

Dat de status Nsw-landgoed echter tot gevolg zal hebben dat er zodanige planologische beperkingen op het gebied komen te liggen dat de gebruiksvrijheid in de toekomst ernstig kan worden belemmerd;

Dat bijvoorbeeld omliggende agrarische bedrijven in hun bedrijfsvoering en toekomstige expansie worden beperkt; Dat ook de gemeente zal worden beperkt in mogelijke toekomstige woningbouwambities;

Dat dus met de nu voorgestelde keuze de mogelijke toekomstige ruimtelijke belangen van Rossum niet optimaal lijken te zijn gediend;

Dat het daarom wenselijk is een zodanig ruimtelijk regime op het gebied te leggen dat de huidige en de toekomstige ruimtelijke belangen en ambities in en rond het gebied zo optimaal mogelijk verzekerd zijn;

Besluit

Het nu voorliggende ontwerp-besluit als volgt gewijzigd vast te stellen

De zinsnede

” De grondexploitaties Rossum Noord Woningbouw en Rossum Noord Landgoed vast te stellen “

Wordt gewijzigd in

” De grondexploitatie Rossum Noord Woningbouw en Rossum Noord Landgoed vast te stellen met inachtneming van het volgende: het college wordt opgedragen voor het exploitatiegebied Rossum Noord Landgoed een bestemmingsplan voor te bereiden dat gericht is op de realisering van een zodanig ruim planologisch regime dat er in de toekomst zoveel mogelijk relevante gebruiksmogelijkheden open blijven, waaronder in elk geval woningbouw en agrarische bedrijfsvoering;

Aldus vastgesteld in de raad van 22 mei 2012
Namens de fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.