Ammendement: Inzake tweede wijziging APV- carbidschieten

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 13 november 2012
Agendapunt 15: Voorstel inzake tweede wijziging APV- carbidschieten
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland

 De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt een voorstel van het college, d.d9 oktober 2012 inzake tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dinkelland 2012;

Dat in dit wijzigingsvoorstel onder meer het onderwerp ‘verbod carbidschieten’ is opgenomen;

Dat het carbidschieten in Dinkelland is gebaseerd op een jarenlange traditie, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers een belangrijke rol speelt;

Dat het nu voorliggende voorstel een zodanige verdichting en detaillering van de regels inhoudt dat er bijna sprake is van betutteling en het in gevaar brengen van de voortzetting van de traditie;

Dat er binnen het bestaande APV-regime voldoende aanknopingspunten zijn voor een adequate handhaving van de veiligheid, waarbij uiteraard het bestrijden van excessen en zeer onveilige situaties het centrale doel dient te zijn;

Dat er alle aanleiding bestaat de meest betuttelende regels in het voorstel niet over te nemen;

Dat er tevens alle aanleiding bestaat de jaarwisseling 2012-2013 te beschouwen als een overgangsjaar waarin de regels met de nodige coulance worden gehandhaafd;

 besluit

Het nu voorliggende ontwerp-besluit als volgt gewijzigd vast te stellen

De zinsnede

b.voor zover het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op

01 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij:

– gebruik wordt gemaakt van een melkbus;

– gebruik wordt gemaakt van een bus met een maximale inhoud van 30 liter;

– geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of de omgeving;

– Binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschiete  plaatsvindt in totaal niet meer dan zes bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;

– de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen op een afstand van tenminste:

  * 50 meter van openbare paden en/of wegen;

  * 75 meter van woonbebouwing;

  * 150 meter van inrichtingen voor intramurale zorg;

   * 150 meter van bebouwing mede bedoeld en in gebruik voor het houden van dieren;

 – het vrije schootsveld tenminste 75 meter bedraagt en daarin geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen;

– binnen het vrije schootsveld van 75 meter zich geen publiek mag bevinden;

– er geschoten dient te worden in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen;

– het terrein zodanig dient te zijn afgezet dat touwschouwers niet in de schietrichting kunnen komen;

– het schietterrein na zonsondergang goed verlicht wordt;

– op het terrein waar met carbid wordt geschoten tenminste één persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is, niet onder invloed van alcohol of drugs, welke verantwoordelijk is voor de naleving van deze bepalingen en door het dragen van een oranjekleurig hesje duidelijk herkenbaar is.

      

Wordt gewijzigd in

b.voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 01 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij:

-gebruik wordt gemaakt van een melkbus;

-gebruik wordt gemaakt van een bus met een maximale inhoud van 30 liter;

-geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of de omgeving;

-door of vanwege degene die het carbidschieten verricht adequate maatregelen zijn genomen om gevaar, schade of hinder voor personen of de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

-binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaal niet meer dan zes bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 november 2012

 Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.