Motie: Bedrijfswoning Hotel De Landmarke

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 18 september 2012
Agendapunt 13: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan ‘Ootmarsum Overige Gebieden’

Onderwerp: Bedrijfswoning Hotel De Landmarke

Indiener: Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland;

In vergadering bijeen op 18 september 2012;

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt een voorstel van het college d.d. 28 augustus 2012 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Ootmarsum Overige Gebieden’.;

Dat dit plan is aan te merken als een formele actualisering en conservering van de planologische situatie in het plangebied; Dat dit ondermeer betekent dat feitelijke – bij de gemeente bekende – situaties in de sfeer van ruimtelijk gebruik, in het licht van dit plan worden beoordeeld;

Dat bij deze beoordeling wordt bezien of dit ruimtelijk gebruik al dan niet in overeenstemming kan worden gebracht met het bestemmingsplan, dan wel door dit gebruik te beëindigen dan wel door dit positief te bestemmen;

Dat in de voorbereidingsprocedure die heeft geleid naar het voorliggende ontwerp-plan is gebleken van een feitelijke situatie die naar het oordeel van de raad bijzondere aandacht vraagt, te weten het onderwerp ‘bedrijfswoning Hotel De Landmarke’;

Dat is gebleken dat het bedrijf Hotel De Landmarke al 36 jaar beschikt over een inpandig gesitueerde en als zodanig gebruikte bedrijfswoning;

Dat deze feitelijke situatie niet in overeenstemming is met het tot dusver geldende bestemmingsplan en ook niet is opgenomen in het voorliggende ontwerp-plan;

Dat de eigenaar-exploitant van het hotel expliciet heeft verzocht om in het belang van zijn bedrijfsvoering de bedoelde bedrijfswoning alsnog positief te bestemmen;

Dat de raad het volgende constateert:
– de gemeente heeft op de hoogte moeten zijn van het bestaan en het gebruik van deze bedrijfswoning, bijvoorbeeld in 2003 toen het hotel een verbouwing heeft ondergaan en de gemeente beschikte over informatie over het gebouw;
– dat de gemeente gedurende zeer lange tijd heeft berust in het bestaan en het gebruik van de bedoelde bedrijfswoning, en nooit actie heeft ondernomen gericht op beëindiging van de feitelijke situatie of het in overeenstemming brengen van de feitelijke situatie met het bestemmingsplan;
– dat het hier gaat om een op zichzelf staande situatie die niet onderhevig is aan precedentwerking of strijdt met het beleid van de gemeente met betrekking tot het fenomeen bedrijfswoningen bij horecabedrijven;
– dat de bedoelde bedrijfswoning binnen het gebouw zodanig is gesitueerd dat een ander gebruik van de ruimtes gebouwelijk en bedrijfsmatig gezien niet voor de hand ligt;

Spreekt uit

Van oordeel te zijn dat er vanuit een oogpunt van behoorlijk en doelmatig bestuur alle aanleiding bestaat de inpandige bedrijfswoning in Hotel De Landmarke alsnog als zodanig te bestemmen in het nieuwe bestemmingsplan ‘Ootmarsum Overige Gebieden’

En draagt het college op

De raad een daarop gerichte bestemmingplanwijziging voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 18 septemberl 2012

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.