Motie: Raadsplan 2013 / huisvesting DTC’07

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 17 april 2012 agendapunt 4

Onderwerp: Raadsplan 2013 – huisvesting DTC’07

Indiener: Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland;

In vergadering bijeen op 17 april 2012;

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt het Raadsplan 2013;

Dat daarin onder de majeure projecten is opgenomen het onderwerp ‘Voetbalvereniging DTC ’07’;

Dat de raad in zijn vergadering van 18 oktober 2011 met betrekking tot dit onderwerp het volgende geamendeerde besluit heeft genomen:

1. gelet op het schriftelijke standpunt van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel te constateren dat de gewenste locaties van voetbalvereniging DTC’07 nabij de sterrenwacht Cosmos niet haalbaar zijn;
2. te constateren dat dit leidt tot een onevenredige situatie voor DTC’07;
3. het college op te dragen met het bestuur van voetbalvereniging DTC’07 in gesprek te gaan over mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomstige huisvesting;
4. dat de financiële paragraaf definitief wordt vastgesteld als de toekomstige locatie voor de huisvesting definitief is bepaald. Vooruitlopend daarop een PM-post te ramen in de majeure projecten.

Dat vervolgens door vaststelling van het Najaarsbericht 2012 de realisatie van één DTC-complex wordt aangemerkt als majeur project waarvoor een bedrag van € 500.000 (140.000 uit het kunstgrasbudget + 360.000 uit het renteresultaat 2011) is vrijgemaakt, hetgeen nu ook vastgelegd is in het ontwerp-Raadsplan 2013;

Dat intussen sprake is van ontwikkelingen waardoor het gestelde onder punt 1 van het besluit van 18 oktober 2011 niet langer als een vaststaand gegeven moet worden beschouwd;

Dat namelijk duidelijk is geworden dat het provinciale beleid inzake de onderwerpen EHS, Natura 2000 en PAS is, respectievelijk wordt gewijzigd, waardoor de planologische mogelijkheden tot realisering van één DTC-complex in de nabijheid van sterrenwacht Cosmos zijn verruimd en de aanvankelijke afwijzende opstelling van de provincie genuanceerd wordt;

Spreekt uit

Dat door nieuwe ontwikkelingen het gestelde onder 1 van het raadsbesluit van 18 oktober 2011, zoals hierboven geciteerd dient te worden heroverwogen in die zin dat nader onderzoek naar de mogelijkheden tot realisering van één DTC-complex nabij sterrenwacht Cosmos gerechtvaardigd en aan te bevelen is

En draagt het college op

1. De optie ‘realisering van één nieuw DTC-sportcomplex in de nabijheid van sterrenwacht Cosmos’ weer als volwaardige mogelijkheid op te nemen in het onderzoeks- en overlegtraject gericht op de realisering van huisvesting voor DTC ’07, zulks ter uitvoering van majeur project M03 Voetbalvereniging DTC ’07;

2. Hierover open en oplossingsgericht overleg te voeren met het college van GS van Overijssel;

3. Hierover open en oplossingsgericht overleg te voeren met het bestuur van Voetbalvereniging DTC ’07;

4. De raad door een regelmatige informatieverstrekking op de hoogte te houden over de ontwikkelingen en de te zetten stappen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 17 april 2012

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.