Begroting 2013

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Zo langzamerhand wordt het een gewoonte om te beginnen met de opmerking dat het heel moeilijk is voor zowel raad als college omdat er zoveel onduidelijkheden zijn vanuit den Haag. In deze begroting is logischerwijze rekening gehouden met de juni circulaire als ook met datgene wat er toen aan wetgeving en voorstellen lag. Ik kom daar bij een aantal programmavelden nog wel op terug maar je kunt nu al wel zeggen dat door het nieuwe regeerakkoord het er voor de gemeenten maar vooral voor heel veel burgers erg donker gaat uitzien.

Toch hebben we een zeer degelijke en sluitende begroting voor 2013 voor ons liggen diemunten van de ene kant heel erg zorgvuldig de financiële kaders vasthoudt maar van de andere kant ook nog steeds erg ambitieus is om de doelstellingen van het collegeprogramma ‘kiezen voor kwaliteit” te halen. Bij het raadsplan hebben we met zijn allen al kunnen vaststellen dat dit college daarmee op de goede weg is en ook nu kan die zelfde constatering weer worden gedaan, de raad heeft in 2011 het raadsplan voor 2012 vastgesteld en het college is voortvarend bezig om invulling te geven aan de uitgangspunten die de raad heeft vastgelegd. Voorbeelden zijn de voorstellen van de AWBZ en het muziekonderwijs die al in uitvoering zijn maar ook liggen er voorstellen die nog in behandeling zijn zoals notitie ruilgronden, voorstel zwembad Dorper Esch en de beleidsnotitie vastgoed, allemaal voorstellen op basis van de randvoorwaarden die de raad heeft vastgesteld. Deze opmerking lijkt een gigantische open deur maar de laatste tijd krijg ik de indruk dat deze of gene niet altijd meer de juiste rolverdeling kent en dan wordt het besturen van een gemeente erg lastig, om een voorbeeld te geven; als een raadslid in de media zijn of haar voorkeur uitspreekt over welke ondernemer opdrachten van de gemeente zouden moeten hebben of krijgen dan weet ik niet of er wel goed geluisterd is naar de tekst die werd uitgesproken tijdens het afleggen van de eed of belofte. Daarnaast moeten wij ons als raad realiseren dat als we middels moties of amendementen of anderszins het college een opdracht mee geven er best een kans bestaat dat het college dat ook gaat uitvoeren. Op die manier zijn de taken verdeeld en zo hoort het ook.

Voorzitter, inhoudelijk wil ik toch even een aantal programmavelden met u langs lopen.

Programmaveld 1 wonen;

Hier is het eerste wat opvalt de grote ambitie als het gaat om het aantal woningen cq kavels wat het college verwacht te kunnen verkopen, nota bene 36 meer dan in het bijna afgelopen jaar. Wij vragen ons af waar deze optimistische opstelling vandaan komt. En mocht het niet lukken, houdt het college een vinger aan de pols. Wij horen graag van de wethouder wat hij met zo’n vage en eigenlijk nietszeggende opmerking bedoeld met andere woorden wat gaat hij doen als het toch anders loopt. Want het is nogal wat als je denkt in een jaar voor 4,5 miljoen aan bouwgrond te kunnen verkopen.

Daarnaast vragen wij ons af of er wel voordelen gehaald worden uit de regionale uitvoeringsdiensten. Vanaf 2011 hebben we al te maken met een generieke korting in de algemene uitkering en in 2012 is er een stelpost opgenomen. Kan dat alles al vertaald worden in concrete cijfers.?

Programmaveld 2 veiligheid;

brandweerkazerneHier gaat het in hoofdzaak om de overdracht van de brandweerkazernes aan de VRT. Veiligheidsregio Twente. Met de daarbij behorende desintegratiekosten. De raad heeft inmiddels een aantal notities vastgesteld die hierop betrekking hebben maar iedere keer(bijna tot vervelends toe) hebben wij van Lokaal Dinkelland aandacht gevraagd voor de vrijwilligers en voor de jeugdbrandweer en ook iedere keer blijft het daarbij. Wij verwachten van het college actie zodat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn en blijven nu en ook voor de langere termijn.

Programmaveld 3 economie en toerisme;

Dat het college werk wil maken van het verbeteren van de grensovergang juichen wij toe maar laat dat wel gebeuren in samenspraak met de ondernemers, er heerst aan de grens een goed ondernemersklimaat en dat willen we graag koesteren.

Het zou mooi zijn als het toerismewaardig maken van de entrees kernen in samenspraak gaat met de kernraden zodat er meteen draagvlak voor is.

Wij vragen ook aandacht voor de aanbestedingskalender, kan die ook worden vermeld op de gemeentelijke pagina in Dinkelland visie zodat ondernemers weet hebben van de aanbestedingen.

Met betrekking tot de sociale werkvoorziening verdient de verantwoordelijke wethouder alle lof voor de ideeën die zo langzamerhand ook de vorm krijgt die we na streven, bij de toelichting op 11 september zag je al duidelijk de contouren van het werk en dienstenbedrijf waar de SW mensen hopelijk hun plek zullen vinden. Dat is het doel wat we nastreven NL een goede werkplek voor de SW medewerkers en als het budget dan ook nog wat minder wordt is dat mooi mee genomen.wethouder , In het nieuwe regeerakkoord wordt ook gesproken over participatie ik denk dat Den Haag naar Dinkelland heeft gekeken.

Programmaveld 4 ontwikkeling en zorg.

Voorzitter wij maken ons grote zorgen over de uitholling van de thuiszorg, iedereen inzorg Nederland heeft het er over dat we meer premie moeten betalen maar lokaal Dinkelland maakt zich veel meer zorgen over het afschaffen van de huishoudelijke hulp en het verminderen van de medische thuiszorg. Dit noemen wij echt asociale afbraak politiek en die ellende ook nog zomaar bij de gemeenten neerleggen, wat ons betreft onaanvaardbaar. De zorg voor de oudere en hulpbehoevende medemens dient bij elke politieke partij hoogste prioriteit te hebben maar in den Haag denken PvdA en VVD daar toch anders over.

Wij vragen met klem aan het college om zo snel mogelijk, als de gevolgen helemaal duidelijk zijn, te komen met een notitie waarin wordt aangegeven wat voor mogelijkheden de gemeenten nog hebben om toch nog iets te betekenen voor de thuiszorg. Een ding is voor ons al wel duidelijk als we nog iets willen betekenen voor de onze ouderen dan zullen we in ieder geval vast moeten houden aan de bezuinigingsdoelstellingen die we in juni 2011 hebben vastgelegd.

Programmaveld 5 leefomgeving;

Het centrum Weerselo in relatie tot de rondweg dreigt bijna een gebed zonder eind te worden. Iedere keer netjes weer een als aandachtspunt in de begroting en weer mooie woorden van de zoveelste gedeputeerde maar daadwerkelijke actie komt er nog niet van. We willen dat het concreter wordt met het tijdspad erbij. Lijkt ons niet meer dan wenselijk ook in de richting van de bewoners van Weerselo.

De planning voor wat betreft dorpsplan-plus Agelo en Tilligte daar kunnen wij ons in vinden, de financiële middelen zijn beperkt voor 2013 en de plannen moeten eerst uitgewerkt worden om te komen tot 2 veilige en leefbare kernen met dorpse allure.

Lokaal Dinkelland vraagt wel nadrukkelijk aan het college om bij het raadsplan 2014 straks in het voorjaar ook daadwerkelijk bedragen op te nemen voor dit prachtige majeure project.

Programmaveld 6 mobiliteit;

Als het gaat om de herinrichting vande nordhornsestraat is het nog maar de vraag of het noodzakelijk is om het hele wegprofiel te vervangen danwel dat het inrichten op de zelfde wijze kan als het laatste gedeelte van de oldenzaalsestraat, op zijn minst moet er wat ons betreft heel goed gekeken worden of het ook goedkoper kan.

Onze gemeente is inmiddels een 60 km gemeente om het zo maar te noemen, alle60km wegen in het buitengebied zijn 60km wegen behalve … wij vragen het college om daar meer voorlichting aan te geven zodat daar geen misverstand over is en het is ook nog een keer veel goedkoper dan bij elke straat een verkeersbord te plaatsen. Dat zelfde vagen wij ons ook af in hoeverre het mogelijk is om te bezuinigen op de openbare verlichting, voorbeelden; nodeloos overdag branden van lichten soms wel langer dan een week; werken met LED verlichting; s’avonds later aan en s’morgens eerder uit.

Openbaar vervoer, een aantal maanden geleden kwam vervoerder syntus nogal in het nieuws omdat het bedrijf bijna failliet zou zijn, terwijl dit bedrijf vanaf december 2013 het busvervoer in Twente moet gaan uitvoeren, is daar door het college cq de regio zorgvuldig naar gekeken zodat het openbaar vervoer in Twente goed geregeld blijft.?

Binnenkort zal ons een bestemmingsplan aan gaande de Dusinkweg worden voorgelegd althans het eerste gedeelte, voor het tweede gedeelte is voor de komende jaren geen geld beschikbaar. Nu kun je in het kader van voortschrijdend inzicht en verdelen van de schaarse middelen de vraag stellen of het nog wel verantwoord is een gedeelte van de weg te renoveren in een toch wel luxe variant terwijl met het andere gedeelte niets gebeurd. Lokaal Dinkelland is daar ook nog niet uit maar als ons een bestemmingsplan wordt voorgelegd gaan wij ons nadrukkelijk afvragen of we nog wel een bestemmingswijziging nastreven. We zijn benieuwd of ook andere fracties met dit onderwerp worstelen.

Programmaveld 7 burger en bestuur;

Samenwerking met Tubbergen, gezien de passage over het openbaar bestuur in het regeerakkoord is het goed dat wij, gelukkig met zijn allen een duidelijke keuze gemaakt hebben zodat we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. We blijven het college in deze kritisch volgen vooral op het gebied van de taakstellingen zowel financieel als ook beleidsmatig.

De afvalstoffen heffing voorziet in een eenmalige lastenverlichting van 50,- euro per huishouden om de doodeenvoudige reden dat de reserve anders te hoog zou worden en dan schrijven de regels voor dat er geld moet worden terug gegeven. Wij vragen ons wel af waarom er niet gekozen is voor gedifferentieerde teruggave zoals dat ook bij de heffing wordt toegepast.

Tot slot voorzitter willen wij het college maar vooral ook alle medewerkers dank zeggen voor het vele werk zodat wij als raad deze begroting op een juiste wijze kunnen behandelen . Hartelijk dank tot zover in eerste termijn.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.