Gebiedsvisie NO-Twente

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Noord-Oost Twente is door de provincie Overijssel aangemerkt alsgebiedsvisie gebiedsontwikkelingsproject. Op basis van deze beslissing is er door betrokken partijen gekozen voor een inventarisatie van de wensen en kansen binnen dit gebied. De gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal, Losser, het waterschap Regge & Dinkel en de provincie Overijssel hebben op basis van deze veelomvattende inventarisatie een visiedocument opgesteld voor de periode 2012 – 2020.

Het doel van het opstellen van deze visie is in eerste instantie om als leidraad te dienen bij het maken van beleidskeuzes. Keuzes die gericht zijn op de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling van Noordoost-Twente.

Het grote belang van deze visie ligt ook in het feit dat er een beeld gevormd kan worden van de kosten die geraamd kunnen worden ter realisatie van deze visie. Alleen op deze manier kan provinciale staten een besluit nemen over de te forfaiteren bijdrage voor uitvoering.

Provinciale Staten wil nu deze bij ons voorliggende gebiedsvisie eerst beoordelen, voordat zij overgaat tot een financieel besluit.

Maar voordat deze gebiedsvisie Noordoost Twente als definitief stuk kan worden aangeboden aan Provinciale Staten, zal zij eerst door de verschillende deelnemende partijen moeten worden goedgekeurd. Wij als gemeenteraad van Dinkelland vormen in dit spectrum 1 van deze partijen.

De tijd staat niet stil en ook de ontwikkelingen in Noordoost Twente gaan door. Het is belangrijk om daarop tijdig en efficiënt te anticiperen. Het is prettig te constateren dat ook Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het van groot belang acht dat Noordoost Twente een vitale samenleving mag en kan zijn, maar dit ook in de toekomst kan blijven. Deze opgestelde gebiedsvisie is een kadervormend en richtinggevend stuk zonder formeel juridische status.

Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt ? Met zekerheid kan gesteld worden dat het van groot belang voor de leefbaarheid is om ook in deze streek te streven naar een blijvende optimale werkgelegenheid, zodat in de toekomst er voldoende bestaansgrond is voor haar inwoners en dat eventuele voorspelde krimp zoveel mogelijk of in zijn geheel wordt tegengegaan. Er worden in de visie voldoende alternatieven en mogelijkheden aangedragen die kunnen bijdragen tot deze optimalisering. ( Het nieuwe ondernemen, het nieuwe boeren, het nieuwe recreëren, het nieuwe promoten, het grensoverschrijdend werken, het versterken van de kennis- en innovatieindustrie, het verbeteren van de mobiliteit).

Voorkomen is beter dan genezen ? Wie dan leeft, wie dan zorgt ? De overheid wordt in de visie niet langer aangemerkt als zorginstantie maar een meer op preventie sturend orgaan. Heroriëntatie met betrekking tot aanbod- , vraag- en financieringszijde lijkt meer dan ooit noodzakelijk. Ook het onderwijsaanbod moet in deze heroriëntatie worden meegenomen.

Herijking van de EHS is aan de orde gezien de verplichtingen die bestaan in het kader van Natura 2000, Kader Richtlijn Water en soorten diversiteit. Noodzakelijkheid, betaalbaarheid en haalbaarheid zijn daarbij de drie belangrijkste ijkpunten. Duurzaam verbinden van economie, bewoners, landschap en natuur vormen de hoofduitdaging voor Noordoost-Twente.

Water, levensbron van alles. Ingezet wordt in deze visie op het tegengaan van verdroging. Het kunnen opvangen van piekmomenten. Herstel van bronnen en brongebieden. Zichtbaar maken van het water zowel binnen- als buitenstedelijk. Verhoging van de kwaliteit van het water. Verbeteren van de recreatieve functie van het water. Voorzien in ons drinkwater.

Voorzitter, geachte aanwezigen,

Stilstand is achteruitgang ! Zonder visie geen missie.

Wij kunnen als Lokaal Dinkelland de opstellers van deze visie alleen maar complimenteren met deze eerste aanzet voor verder beleidsontwikkeling voor ons mooie Noordoost Twente. Wat ons betreft geen oude wijn in nieuwe zakken, maar een stuk dat wil streven naar een toekomstgerichte sturing op het gebied van demografische, landschappelijke en economische ontwikkelingen, zodat Noordoost Twente ook voor de komende generaties een plek blijft waar het in elk opzicht goed toeven is.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.