Raadsplan 2013

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vooruitlopend op de begroting 2013 ligt voor ons het raadsplan 2013. Als raad hebben we vroegtijdig kunnen inspelen op het samenstellen van dit raadsplan.
Als fracties zijn we uitgenodigd om onze beleidswensen door te geven.
zwaard damoclesMaar als je dan goed nadenkt over de huidige situatie en de vele onzekerheden, die ons, soms als het spreekwoordelijke zwaard van Damocles, boven het hoofd hangen, dan moet je erkennen dat je wel wensen kunt hebben, maar dat je toch een pas op de plaats moet maken, omdat het onwaarschijnlijk is dat er voldoende middelen zijn om de wensen tot uitvoering te laten komen.
Dan moet je vindingrijk worden. Wat kun je als fractie nog waarmaken van je plannen en ideeën zonder dat het veel geld kost?
Onze wensen hebben we aan de huidige situatie moeten aanpassen en dat zullen we ook zeker in ons achterhoofd houden t.a.v. de wensen die door de andere fracties zijn ingebracht.
Wij hebben als Lokaal Dinkelland gemeend een pas op de plaats te moeten maken, gezien de grote financiële problemen die het rijk al op ons bordje heeft gelegd en mogelijk in 2013 nog zal leggen als bekend is welke berichten uit het Catshuis komen.

Enkele van die onzekerheden hebben zeker ook invloed op de begroting voor de komende jaren.

Wat te denken van:
– de transitie van WOT/TopCraft
– de implementatie van de Veiligheidsregio
– zwembad De Dorper Esch
– de regionale uitvoeringsdiensten
Verder schrijft het college dat de Algemenen Reserve en de Reserve Grondexploitatie onder de norm komen. Ook dit is geen goede zaak. En dat we hoge risico’s lopen om de boekwaarden van het gemeentelijk onroerend goed terug te verdienen.

Lokaal Dinkelland dringt er bij het college op aan om ons blijvend goed te informeren bij wijzigingen in m.n. deze onzekere factoren.

Daarnaast vragen we het college, n.a.v. hetgeen op pagina 4 staat t.a.v. de woningbouw, projectgrootom toch ook aandacht te blijven besteden aan de woningbouw.
Hoewel het woonwensenonderzoek dit niet aangaf, kan de behoefte aan huurwoningen door de veranderingen in de samenleving toenemen. We merken nu al dat de vraag naar redelijk betaalbare huurwoningen toeneemt. Dit mede omdat het voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker wordt om een hypotheek te krijgen voor een koopwoning. We zouden de wethouder mee willen geven om bij het maken van prestatieafspraken met de woningbouwvereniging toch ook dit punt mee te nemen en er bij de woningbouwverenigingen op aan te dringen om meer sociale woningbouw te realiseren en dan vooral in de kernen waar, op termijn, de vergrijzing nadelige gevolgen kan hebben voor de samenleving.

Is het dan alleen kommer en kwel? Natuurlijk niet. We denken dat we, samen met de andere fracties, toch een aantal wensen hebben aangedragen, die tot goede resultaten kunnen leiden en voor onze burgers zeker van voordeel kunnen zijn.
Wat te denken van een nog beter functionerend minimabeleid. Meerdere fracties dringen erop aan om nog eens goed te kijken welke maatregelen mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat ook mensen met een krappe beurs mee kunnen blijven doen in onze maatschappij. We zouden ons kunnen voorstellen dat we het college de opdracht geven om de genoemde zaken te bundelen, en in de eerste drie maanden van 2013 uit te werken, zodat we dan eind maart 2013 een keuze kunnen maken uit eventuele extra maatregelen. Wij gaan ervan uit dat dit dan binnen het budget voor het minimabeleid moet kunnen.

Ook t.a.v. de communicatie met de burger zijn er mogelijkheden om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Het college geeft het zelf ook al aan in haar reactie, dat dit opgepakt gaat worden. Wat ons betreft gaat communicatie met de burger niet alleen om het binnen de termijn afhandelen van correspondentie. Maar vooral over het wederzijds respect t.a.v. standpunten, het oprecht serieus nemen van klankbordgroepen en het toverwoord een ‘transparante’ overheid.
Dat kun je bereiken onder meer protocollen met checklists, zonder dat je daar paarse krokodillen bij bedenkt (bureaucratie). En duidelijke afspraken als wat verwachten wij van een klankbordgroep? Volgens mij past daar de beleidswens van de PvdA prima bij. Alleen gaat de PvdA al een stap verder en stelt dat er een burgeradviesraad moet komen. Wij vinden dat dat één van de punten moet zijn die in het participatie-handboek moet worden uitgewerkt en waarover we dan een besluit kunnen nemen.
Andere punten zijn o.a. het verbeteren van de dienstverlening, gebiedsontwikkeling en rekening houden met de demografische ontwikkelingen.
Van onze beleidswens t.a.v. de blauwe en groene diensten stelt het college dat het budget daarvoor binnenkort op is. Graag horen we hoe hoog dit budget nu nog is en wanneer het college verwacht dat het potje leeg zal zijn.

Natuurlijk zijn er ook een aantal beleidswensen ingediend door andere fracties waar Lokaal Dinkelland haar vraagtekens bij zet.
Soms vanwege het kostenplaatje en de voorgestelde financiering. Als voorbeeld noemen we het voorstel van de PvdA betreffende de Synergie in ’t Goor.
En soms omdat ons het voorstel en het idee er achter niet duidelijk is. Als voorbeeld hierbij zou ik de voorstellen van het CDA t.a.v. de maatregelen om overlast door hondenpoep tegen te gaan en Dinkelland Millenniumgemeente willen noemen.
Graag horen we van de andere fracties een nadere onderbouwing van de door hen ingediende beleidswensen.

OotmarsumTenslotte, voorzitter, nog een opmerking over de majeure projecten.
Allereerst maken we ons zorgen over de jaarlijkse voeding van de majeure projecten.
De tegenvallende cijfers bij de grondexploitatie betekenen dat wij vanaf 2014 geen €123.000.00 meer kunnen toevoegen aan de Majeure Projecten om die €.400.000.00 vol te maken.
Heeft het college hiervoor al een oplossing, zodat ook in de toekomst er geld gegenereerd kan worden om belangrijke projecten als bv. de dorpsplannen e.d. te kunnen financieren?

Tevens willen we een motie indienen t.a.v. DTC’07. We denken namelijk dat door wijziging van provinciaal beleid er toch weer mogelijkheden liggen voor DTC’07 om hun oorspronkelijke plannen te verwezenlijken.
Met uw toestemming, voorzitter, wil ik de motie graag voorlezen.

Motie DTC’07.

Dan nog een allerlaatste opmerking. Belangrijk is het om positief naar de toekomst te kijken en creatief te denken in misschien andere oplossingen dan de meest voor de hand liggende. En essentieel daarin is ook dat we het SAMEN moeten doen. Af van het hullie/sullie denken, dus niet afschuiven maar allemaal de schouders eronder. Dat vergt van ons allemaal, raad, ambtenaren, college en burgers extra inzet en enthousiasme om toch een gemeente te zijn waar we met zijn allen trots op kunnen en mogen zijn.
“Luisteren/samenwerken/doen”,

Hiermee, voorzitter, wil ik graag de inbreng van Lokaal Dinkelland in de eerste termijn afsluiten.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.