Voorstel ontwerp-LOG visie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Wederom een belangrijk besluit te nemen vanavond dat ontzettend veel te weeg brengt in onze maatschappij. Voordat ik over ga tot de inhoudelijke behandeling van de LOG-visie wil ik enkele ontwikkelingen behandelen binnen de landbouw en dan met name intensieve veehouderij. Ontwikkelingen die van zeer groot belang zijn voor de toekomst van de LOG’s.

In onze provincie is het aantal landbouwbedrijven tot 2010 met 3% per jaar afgenomen. landbouwTegelijkertijd is ook de verwachting dat de schaalvergroting doorzet en de gemiddelde omvang per bedrijf verder zal toenemen. LOG’s moesten hier het antwoord op zijn. Maar deze LOG’s stuiten overal in het land op veel weerstand. Samengevat kan gesteld worden dat bewoners van het buitengebied, maar ook van dorpen, politici en huisartsen zich meer en meer zorgen maken over de mogelijke effecten van intensieve veehouderijen op de gezondheid van mensen. Deze onrust is met name veroorzaakt door de schaalvergroting in de landbouw, de discussie over de invulling van diverse LOG’s, de uitbraak van de Q-koorts en de publiciteit over de antibioticaresistente bacteriën.

Wat je ook af kunt vragen is of de LOG’s nog wel van deze tijd zijn. Het uiteindelijke doel is volgens iedereen: een intensieve veehouderij die goed is voor mens, omgeving en dier en die kan steunen op een breed maatschappelijk draagvlak. De provincie is dan ook druk bezig IV te transformeren naar duurzame intensieve veehouderij. Dit kan onder andere betekenen dat beleid niet langer gericht is op het concentreren van de intensieve veehouderij in LOG’s. In plaats daarvan stuurt de provincie aan op het bieden van ontwikkelingsruimte op duurzame locaties. Vanuit het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik wordt dan in eerste instantie uitgegaan van het benutten van de locaties waar nu intensieve veehouderij is. We gaan dus van gebieden naar locaties. Het blijkt dat ook hiermee voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij geborgd zijn.

Terug naar de LOG-visie die voorligt. Het college heeft voldaan aan de opdracht van de raad om een LOG-visie op te stellen waarin wordt aangegeven welke bedrijfsontwikkelingen maximaal, waar en onder welke voorwaarden kunnen plaatsvinden in de LOG’s. Wij spreken als fractie onze waardering uit voor deze visie omdat deze het ons mogelijk maakt enkele constateringen te doen.

Zojuist heb ik aangegeven wat onze overwegingen m.b.t. LOG’s in zijn algemeenheid zijn. Deze overwegingen gelden dus ook voor het LOG Molenbeekweg en het LOG Hondeveldsweg in onze eigen gemeente.

De gemeente Dinkelland is ten aanzien van de reconstructiedoelstellingen gehouden uitvoering te geven aan rijks- en provinciaal beleid. De gemeente is daarom ook niet bevoegd om LOG’s te schrappen, de LOG’s om te zetten, dan wel de LOG’s kleiner te maken. Wel ligt er voor de gemeente Dinkelland de opgave om te zorgen voor een goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing van intensieve veehouderij

Om met een goede maatschappelijke inpassing te beginnen: daar is bij het LOG hondeveldsweg geen sprake van. Dit blijkt wel door de reacties van omwonenden, recreatiesector, klootschieters en de dorpsraad, welke aanleiding zijn tot maatschappelijke onrust en zorg. Je vraagt je af hoe het kan dat dit gebiedje ooit als LOG aangewezen heeft kunnen worden. Heeft men zich de gevolgen wel gerealiseerd?

veehouderijWant de landschappelijke inpassing is evenmin een succes. Met 25 ha is het LOG Hondeveldsweg het kleinste LOG van de provincie Overijssel, en wellicht heel Nederland. Voor nieuwvestiging in het LOG Hondeveldsweg blijft in de visie slechts 10% (2,5 ha) over van het oorspronkelijk als LOG bedoelde gebied. Dit kan nooit de bedoeling van een LOG zijn geweest. Van een landbouwontwikkelingsgebied is immers geen sprake meer. Dit standpunt wordt beaamd door vrijwel alle bestuurders op landelijk, provinciaal en gemeentelijke niveau die het gebied bezocht hebben.

Daar komt nog eens bij dat een bedrijf aan de langedijk niet is meegenomen in de berekeningen. Was hier het uitgangspunt van 200 meter meegenomen dan blijft er slechts 1 ha over als potentieel zoekgebied. Een omvang waarvan zelfs in de LOG-visie geldt dat deze te klein is voor nieuwvestiging.

Kortom, om uitvoering te geven aan onze taak: zorgen voor een goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing van intensieve veehouderij kunnen we niet anders dan te constateren dat de mogelijkheden voor nieuwvestiging in het LOG Hondeveldseg niet aanwezig zijn.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.