Amendement: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 26 februari 2013
Agendapunt 11: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland en fractie VVD
              

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 26 februari 2013

Overwegende

Dat ter besluitvorming voorligt het voorstel van het college d.d. 22 januari 2013 inzake het onderwerp ‘Toekomst Dorper Esch;

Dat de raad wordt gevraagd de in het voorstel geformuleerde randvoorwaarden voor de toekomstige zwemvoorziening in Dinkelland met de daarbij behorende waarden vast te stellen;

Dat hiermee wordt beoogd over een set van objectieve en afweegbare criteria te beschikken op basis waarvan een deugdelijke marktconsultatie kan worden uitgeschreven;

Dat deze marktconsultatie tot doel heeft de raad in de positie te brengen dat hij op 4 juni 2013 op basis van een deugdelijke prijs-kwaliteitbeoordeling een gefundeerde en definitieve keuze kan maken voor een haalbare en toekomstbestendige zwem- en sportvoorziening, zoals verwoord in het amendement en de motie d.d. 13 november 2013;

Dat deze tussenstap de raad in de gelegenheid stelt binnen de actuele context de tot nu toe bekende randvoorwaarden te wegen, te actualiseren en te concretiseren;

Dat dit vervolgens bijdraagt aan de kwaliteit van het vervolgtraject en van het op 4 juni 2013 door de raad te nemen besluit;

Dat er gelet op het bovenstaande en de besluitvorming tot dusver alle aanleiding bestaat het nu door het college voorgelegde concretiserende beoordelingskader – als bijlage bij het voorstel gevoegd –  kritisch te bezien;

Dat dit leidt tot de volgende vaststellingen:

-de opties 5 en 6 worden als wegingsfactor ongeschikt, en binnen de feitelijke context waarin dit traject zich beweegt, als niet realistisch geoordeeld;

-voor de opties 12 en 13 is de weging zwaar (75) meer op haar plaats dan de weging zeer zwaar (100), omdat deze verschuiving leidt tot een breder en meer flexibel afwegings- en beoordelingskader waardoor er meer inhoud kan worden gegeven en recht wordt gedaan aan het begrip ‘prijs-kwaliteitbeoordeling’ zoals opgenomen in de motie van 13 november 2012;

-optie 21 wordt als niet redelijk geoordeeld, omdat het hanteren ervan niet in overeenstemming is met het raadsbesluit van 13 november 2012 en een aantal van de partijen van het eerste uur in de weging zou benadelen;

Besluit

Het voorliggende ontwerp-besluit als volgt gewijzigd vast te stellen

De geformuleerde raadvoorwaarden voor de toekomstige zwemvoorziening in Denekamp met de daarbij behorende waarden, opgenomen in het bij dit besluit behorende raadsvoorstel als volgt vast te stellen

   
100
75
50
25
 
Optie
Zeer zwaar
Zwaar
Middel
Licht
1
Doelgroepenbad 20m / 10m
X
     
2
Wedstrijdbad 25m / 12,5m
X
     
3
Wedstrijdbad 25m / 15m extra score op 2      
X
4
Wedstrijdbad 25m / 21m extra score op 2    
X
 
5
vervallen        
6
vervallen        
7
Recreatiebad      
X
8
Recreatieve voorziening in wedstrijdbad    
X
 
9
Voortzetting bestaande activiteiten  
X
   
10
Tarieven    
X
 
11
Bereikbaarheid en parkeergelegenheid    
X
 
12
Privatisering zonder gemeentegarantie en zonder gemeentelijke investering  
X
   
13
Maximale jaarlijkse bijdrage doelgroepenbad en wedstrijdbad € 550.000  
X
   
14
Mede privatisering sporthal en beheer gymlokalen  
X
   
15
Maximale jaarlijkse bijdrage sporthal 100.000  
X
   
16
Geen of beperkte sluiting voorzieningen tijdens eventuele (ver)bouw activiteiten    
X
 
17
Contractduur bij privatisering minimaal 10 jaar      
X
18
Contractduur bij privatisering 15 jaar    
X
 
19
Contractduur bij privatisering 20 jaar  
X
   
20
Bewezen technologie  
X
   
21
vervallen        
22
Uitstraling / algehele indruk plan  
X
   

Toelichting op de waarde bepaling

1. Doelgroepenbad 20m / 10m.
Gezien de toekomstige demografische ontwikkeling van Dinkelland hecht het college grote waarde aan een voorziening waar met name ouderen gebruik van kunnen maken en behoefte aan hebben.

2. Wedstrijdbad 25m / 12,5m.
Voorziet in de behoefte van een breed publiek, voorziet echter minder aan de wensen van zwemvereniging De Dinkel.

3. Wedstrijdbad 25m / 15m.
Voorziet in de behoefte van een breed publiek en voorzietredelijk in de behoefte van zwemvereniging De Dinkel.

4. Wedstrijdbad 25m / 21m.
Voorziet in de behoefte van een breed publiek en voorziet goed in de behoefte van zwemvereniging De Dinkel.

5. Vervallen

6. Vervallen

7. Recreatiebad
Afgezet tegen een doelgroepenbad en een wedstrijdbad hecht het college een lagere waarde aan een recreatiebad. Recreatieve voorzieningen voor inwoners en toeristen wil het college primair aan de markt over laten.

8. Recreatieve voorzieningen in wedstrijdbad
Indien een combinatie mogelijk is welke gunstig is voor de economische rentabiliteit van de voorziening is dit een pré.

9. Handhaving huidige activiteiten
Een voorziening voorziet slechts in een behoefte door de activiteiten die er in worden aangeboden. Basis voor het college is het huidige aanbod van activiteiten.

10. Tarieven
Het college hecht waarde aan betaalbare doch marktconforme tarieven voor de voorzieningen en activiteiten die worden aangeboden.

11. Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
Wij hechten waarde aan goede bereikbaarheid en goede parkeergelegenheid.

12. Privatisering
Het college is van mening dat een zwembadvoorziening in deze tijd beter door de private sector dan door de gemeentelijke overheid kan worden gerund. De private sector kan vaak beter en sneller inspelen op wensen en behoeften van de markt. De private sector kan Bedrijfsmatiger exploiteren. Daarbij hechten wij er grote waarde aan dat het volledige risico ook bij de private partij komt te liggen en de gemeente niet fungeert als achtervang voor onvoorziene risico’s.
Ook hechten wij grote waarde aan de een goede rechtspositie voor ons personeel dat bij een privatisering overgaat.
Op de hier genoemde uitgangspunt waren ook de voorwaarden gestoeld die wij en uw raad hebben gesteld aan de initiatieven van de intiatiefgroep.

13. Maximale jaarlijkse bijdrage
In de meerjarenbegroting hebt u een bedrag voor het zwembad opgenomen van € 650.000. Dit is inclusief € 100.000 voor de sporthal. Een private partij die een hogere bijdrage nodig heeft verliest punten. Een lagere bijdrage scoort echter punten.

14. Privatisering sporthal
Voor een efficiënte exploitatie van zwembad, sporthal en gymlokalen is het van belang dat het beheer in één hand is.

15. Maximale jaarlijkse bijdrage sporthal
In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse exploitatie voor de sporthal in Denekamp opgenomen van € 100.000. Ook hier geldt, een lagere noodzakelijke bijdrage scoort punten, een lagere verdient punten.

16. Geen of beperkte sluiting tijdens (ver)bouw
Wij hechten er waarde aan dat tijdens mogelijke (ver)bouw activiteiten de huidige voorzieningen zoveel mogelijk toegankelijk blijven.

17. , 18, 19. Contractduur bij privatisering
Indien de voorziening wordt geprivatiseerd (waarmee wij bedoelen overdracht in eigendom van gebouwen en overdracht van beheer en exploitatie) vinden wij een contractduur van 10 jaar een minimale voorwaarde. Liever gaan wij een contractduur fvoor een langere periode aan. Hoe langer de looptijd van het contract, hoe zwaarder de score weegt in een aanbesteding.

20. Bewezen technologie
Wij hechten grote waarde aan duurzaamheid van exploitatie en beheer. Toch nemen wij duurzaamheid sec niet op als een voorwaarde. Wij zijn van mening dat partijen slechts met duurzame exploitatie- beheer- en investeringsmaatregelen concurrerend ten opzichte van elkaar kunnen zijn. Wij vinden dat ingebrachte technieken zich in de praktijk hebben moeten bewezen.

21. Vervallen

22. Uitstraling / algehele indruk plan
Het is belangrijk dat er een goed gevoel over het plan bestaat.

Aldus vastgesteld door de raad van Dinkelland op 26 februari 2013

Fractie’s Lokaal Dinkelland en VVD

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.