Amendement:Drank- en horecaverordening

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 17 december 2013

Drank- en horecaverordening

Indieners: fractie CDA, fractie Lokaal Dinkelland, fractie VVD,      

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende

Dat bij de raad ter vaststelling voorligt de ontwerp-Drank- en horecaverordening gemeente Dinkelland 2013; 

Dat op basis van deze, op de Drank en Horecawet gebaseerde verordening voorschriften worden opgelegd in het belang van de volksgezondheid, in het bijzonder die van jongeren, en van de openbare orde;

Dat de doelstellingen van de verordening van harte worden onderschreven, in het bijzonder het verminderen van het hoge alcoholgebruik onder de Dinkellandse jongeren, hetgeen wordt onderkend als een reëel maatschappelijk probleem;

Dat dus nadere gemeentelijke regelgeving zeer wenselijk wordt geacht, waarbij echter wordt aangetekend dat deze kwalitatief en kwantitatief moet aansluiten bij de onderliggende maatschappelijke problematiek en bij de te bereiken maatschappelijke doelstellingen; 

Dat daarnaast nieuwe gemeentelijke regelgeving moet worden getoetst aan de algemene dereguleringsdoelstelling van de gemeente; 

Dat er in dit licht aanleiding is kritisch te kijken naar de nu voorgestelde regelgeving, met als doel te voorkomen dat er regels worden gecreëerd die onduidelijk, moeilijk handhaafbaar, minder relevant of overbodig zijn of die de administratieve belasting van de horecaondernemers en de gemeente onnodig verzwaren;

Dat als het gaat om de beperking van drankgebruik door jongeren, naast gemeentelijke voorschriften ook andere middelen moeten worden ingezet, zoals voorlichting en educatie;

Dat een kritische toets van de nu voorgelegde ontwerpverordening, in het licht van het bovenstaande, aanleiding geeft de ontwerpverordening gewijzigd vast te stellen;

besluit

De Drank- en horecaverordening gemeente Dinkelland 2013 vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen: 

I.      Artikel 1 onder g. komt als volgt te luiden:

g. bijeenkomst van persoonlijke aard:

bijeenkomst in een paracommerciële inrichting die geen direct verband houdt met de doelstelling en de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon en waarbij alcoholhoudende drank wordt genuttigd, zoals bruiloften, feesten, partijen, verjaardagen, bedrijfsfeesten en dergelijke.

II.      Artikel 3 vervalt

III.    Artikel 4 wordt vernummerd tot Artikel 3

IV.    Artikel 5 wordt vernummerd tot Artikel 4

V.      Artikel 6 wordt vernummerd tot Artikel 5

VI.    Artikel 7 vervalt

VII.  Artikel 8 wordt vernummerd tot Artikel 6

In het eerste lid wordt “artikel 6” gewijzigd in “artikel 5”

VIII.  Artikel 9 wordt vernummerd tot Artikel 7

In de aanhef wordt de zinsnede “De in artikel 7 en 8 bedoelde ontheffingen kunnen” gewijzigd in “De in artikel 6 bedoelde ontheffing kan”

IX.    Artikel 10 wordt vernummerd tot Artikel 8

X.      Artikel 11 wordt vernummerd tot Artikel 9

XI.    De bij de verordening behorende artikelsgewijze toelichting wordt als volgt gewijzigd:

a. De tekst tussen de kop Verbod prijs acties detailhandel / happy hours in horecabedrijven

  en de kop paragraaf 3 Aanvullende bepalingen voor paracommerciële inrichtingen

  vervalt

b. De tekst tussen de kop Artikel 7 Mandatoire ontheffingen en de kop Artikel 8 Facultatieve ontheffingen

vervalt

c.De aanduiding van de artikelnummers wordt in overeenstemming gebracht met de vernummering in de verordening

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2013

Fractie’s CDA, Lokaal Dinkelland, en VVD

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.