Bestemmingsplan “Commanderie Ootmarsum”.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

 Voor ons ligt het bestemmingsplan “Commanderie Ootmarsum”.commandorie

Een ambitieus plan waaraan inmiddels jaren door het ambtelijke apparaat is gewerkt en dat voor Ootmarsum een geweldige boost kan betekenen in de opwaardering op economisch en toeristisch vlak. Een plan ook dat in nauwe samenspraak tot stand is gekomen met diverse betrokken partijen,  het openluchtmuseum, stichting de commanderie en betrokken 2 explotanten.

 In het kader van realisering en versterking van diverse doelen,  ik noem:

–         Recreatieve doelen (hotel, brasserie, detailhandel),

–         Cultuurhistorische doelen (herinrichting en uitbreiding openluchtmuseum)

–         infrastructurele doelen (parkeervoorzieningen stadsweide)

–         financiele doelen (herontwikkeling gebied gemeentewerf)

–         werkgelegenheidsdoelen (brouwerij, horeca, detailhandel)

–         huisvestingsdoelen (hoogwaardige bouwkavels)

moge duidelijk zijn dat, door middel van vaststelling van dit bestemmingsplan, we niet spreken van twee vliegen, nee, maar  van wel  –tig vliegen in 1 klap raken. Een hoge ambitie maar met op termijn een geweldige “spin-off” voor Ootmarsum en voor de gemeente Dinkelland. Op 12 april van dit jaar hebben wij na een nauwkeurige bestudering van de grondexploitatie,

En… met het nakijken van de nog ontbrekende stukken voorafgaand aan de voorbereidingscommissie, maar wel beschikbaar voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen vaststellen dat deze op dat moment keurig  sluitend was. Dus ook dit kon geen obstakel vormen voor de verdere ontwikkeling. Vandaar dat de raad in meerderheid destijds groen licht heeft gegeven voor de verdere ontwikkeling van het bestemmingsplan zoals nu voorligt.

 Inmiddels mag ook geconcludeerd worden dat, lettende op de subsidiebedragen van 365.000 euro ten behoeve van de sanering en 907.000 euro ten behoeve van investeren met gemeenten, de exploitatie inmiddels alweer een grotere plus laat zien dan zoals 12 april 2013 vastgesteld.

Speciaal willen wij hier graag het particulier initiatief noemen dat voor een niet onbelangrijk deel ten grondslag ligt aan deze ontwikkeling. De ondernemersgeest van de twee investeerders is wederom een goed voorbeeld en past prima in de visie van : “meer samenleving, minder overheid”. Wij spreken de hoop uit dat dit initiatief een impuls mag zijn voor andere partijen om ook te komen tot initiatieven en ontwikkelingen in samenspraak met de gemeente op welk vlak dan ook.

 Op het ontwerpbestemmingsplan zijn een zestal zienswijzen ingediend, welke ten dele gehonoreerd zijn. Erg belangrijk daarin is het gegeven dat  het collectieve bezwaar tegen het “molenhuisje” is overgenomen en deze kavel in het plan is komen te vervallen. Met het vervallen van deze kavel is door de gemeente in belangrijke mate tegemoet gekomen aan een collectief gevoel van ongenoegen bij een groot aantal omwonenden.

Gelet op bovenstaande kunnen wij instemmen met het vaststellen van het bestemmingplan “Commanderie Ootmarsum”, mits er een kleine wijziging in kan worden aangebracht en dit betreft de reeds aangemerkte onderhoudsklasse conform het IBOR. Omdat het IBOR nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld lijkt het ons niet wenselijk om nu al een categorie vast te stellen voor een bepaald gebied. Hopende dat het bestemmingsplan vanavond hier in de raadsvergadering door de raad aangenomen zal worden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.