Amendement: €50,00 lastenverlichting op afvalstoffenheffing

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 12 november 2013
Onderwerp: Programmabegroting 2014 onderdeel afvalstoffenheffing
Indieners: de fractie van PvdA, Lokaal Dinkelland, Bos/Maathuis

De raad van de gemeente Dinkelland

 Overwegende

 Dat ter bespreking en vaststelling voorligt de Programmabegroting 2014;

 Dat uit de begroting blijkt, dat de reserve afval in 2014 1,20 miljoen bedraagt en oploopt naar 1,47 miljoen in 2017;

 Dat uit de begroting blijkt dat over de jaren tot 2017 de onttrekking uit deze reserve slechts € 8000,– bedraagt;

 Dat daarmee deze reserve bovenmatig hoog blijft en de noodzaak tot een dergelijke hoge reserve ontbreekt;

Dat het college verwacht dat een aanbesteding samen met Tubbergen tot positieve financiële voordelen gaat leiden;

Dat dit voordeel en nu al aanwezige reserve afval het mogelijk en reëel maakt om voor het jaar 2014 te besluiten tot een eenmalige lastenverlichting van € 50 per huishouden;

Dat dit, juist in de huidige tijd, ook geheel in lijn is met het streven van de gemeente tot een reële en niet onnodig hoge lastendruk voor de burgers van Dinkelland;

Dat het bij deze eenmalige lastenverlichting behorende bedrag van € 500.000 kan worden gedekt uit de reserve afval;

 Besluit

De Programmabegroting 2014 vast te stellen met inachtneming van de volgende wijziging:

Op pagina 51 wordt onder de passage onder het kopje ‘Afvalstoffenheffing’ de volgende zin toegevoegd:

 ‘Eenmalige lastenverlichting van € 50 per huishouden in 2014

Gelet op de omvang van de reserve afval, de beperkte onttrekking aan deze reserve en het streven naar een reële lastendruk voor de burger wordt in 2014 per huishouden in de gemeente Dinkelland een eenmalige lastenverlichting toegekend van € 50. Het hiermee gemoeide bedrag ad circa € 500.000 wordt gedekt uit de reserve afval.’

 Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2013

 Fractie PvdA, Lokaal Dinkelland, Bos/Maathuis

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.