Inzameling grof huishoudelijk afval.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Aan de orde is het voorstel inzake inzameling grof huishoudelijk afval.  Een onderwerp waarover door het college vanaf het begin naar de raad open en transparant is gecommuniceerd.

In de commissievergadering toen dit onderwerp aan de orde kwam was de avond al voor een groot deel gepasseerd, toch hebben wij als raad al onze vragen door de wethouder beantwoord kunnen krijgen.

Het is en blijft de taak van de gemeente om afvalstoffen in te zamelen. Omdat hetafval afvalbrengpunt in Denekamp al een te lange tijd niet aan de provinciale eisen voldoet heeft dit college gezocht naar een effectieve, betaalbare, haalbare en voor de burgers acceptabele oplossing voor wat betreft de inzameling van het grof huishoudelijk afval van haar inwoners.

Gezien het financiele beleid met betrekking tot reserveringen ter vervanging van het huidige afvalbrengpunt, die dus niet hebben plaatsgevonden was het huidige college genoodzaakt om voor de inwoners van haar gemeente te zoeken naar onze inzichten een op dit moment functioneel en goed uitvoerbaar voorstel.

In het voorliggende voorstel is nogmaals cijfermatig aangegeven wat de financiele stand van zaken is met betrekking tot het verleden. Mogelijkheden tot exploitatie zijn financieel goed onderbouwd en duidelijk is ook dat voor 1 juli het huidige afvalbrengpunt  conform eisen van de provincie buiten functie moet zijn.

Ook is in dit voorstel gehoor gegeven aan de unaniem aangenomen motie op 29 januari 2013, waarin het college de opdracht kreeg om een helder onderbouwde calculatie van de initiele investering  en een meerjaren exploitatieprognose te presenteren, zowel als een actief positieve houding aan te nemen ten opzichte van particuliere initiatieven in relatie tot de inzameling van grof huishoudelijk afval.

Wat mij, ons als fractie van Lokaal Dinkelland van het hart moet is dat er eigenlijk geen sprake meer mag zijn in onze tijd van afval, want afval bestaat niet. Kijken we bijvoorbeeld naar het initiatief om plastic in te zamelen, dan heeft dit al verstrekkende gevolgen voor het restvolume dat nu nog resteert in de afvalbakken. Wij leven steeds meer in een maatschappij waarin het besef “cradle to cradle” voeten in aarde krijgt en de mensen, ook de burgers in Dinkelland niet zomaar alles klakkeloos in de prullebak gooien. Alle materialen zijn momenteel al bijna herbruikbaar.

Daarom is prachtig dat er nu met de beurs een overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij de beurs als coördinator en inzamelaar fungeert voor onze gemeente. Willen de inwoners van onze gemeente toch zelf hun afval aanbieden bij een afvalbrengpunt, dan kan dit vooralsnog bij het afvalbrengpunt in Tubbergen worden afgeleverd. Maar gelet op bovenstaande zal het aanbod van afval zoals we ook al uit de stukken kunnen lezen met de jaren alleen nog maar meer afnemen en zal er steeds meer grondstof gegenereerd worden uit restproducten, iets waar men zich bij de Beurs ook al langere tijd mee bezig houdt.

Ook andere particuliere bedrijven zijn momenteel in onze gemeente bezig om in de nabije toekomst creatief bij te dragen aan de inzameling, er ligt al 1 vergunningaanvraag voor bij de provincie zoals in de commissievergadering werd aangegeven. Goed om te horen dat ook lokale bedrijven / instellingen worden betrokken, hun kansen zien en deze ook worden geboden door dit college.

Tot slot voorzitter, het moge duidelijk zijn, kunnen wij als fractie niet anders dan voor dit voorstel stemmen.  Wij zien daarom dan ook graag de voorlichtingscampagne over deze nieuwe manier van inzamelen zo spoedig starten en wensen alle uitvoerende partijen hierbij veel succes.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.