Motie: inzake vaststelling Raadsplan 2014 / NK Wielrennen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 4 juni 2013
Agendapunt 16 Voorstel inzake vaststelling Raadsplan 2014 / NK Wielrennen 2014
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, fractie CDA

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 4 juni 2013

Overwegende

Dat de Nederlandse kampioenschappen Wielrennen in 2014 weer zullen plaatsvinden in en rond Ootmarsum, gemeente Dinkelland;

 Dat het NK Wielrennen in Ootmarsum bewezen heeft een groot sportief publieksevenement te zijn met een landelijke uitstraling, waarbij Noordoost Twente, en in het  bijzonder Ootmarsum en omgeving op een zeer positieve wijze op de kaart worden gezet;

Dat dit een toeristisch-economische spin off heeft in zowel Dinkelland als Tubbergen;

Dat de Stichting Wielerevenementen Dinkelland (SWD) de organisatie van het evenement weer op zich heeft genomen en zich zeer inspant om de begroting rond te krijgen;

Dat de SWD hoopt op een geldelijke bijdrage van de gemeente Dinkelland ad € 35.000 en daar in haar begroting mee heeft gerekend;

Dat de mogelijkheid bestaat het wielerparcours deels over het grondgebied van partnergemeente Tubbergen te laten lopen, zodat de hiervoor genoemde spin off zich uitstrekt naar zowel de gemeente Dinkelland als de gemeente Tubbergen;

Spreekt uit

Dat de toeristisch-economische betekenis van het NK Wielrennen rechtvaardigt dat ook de gemeente Dinkelland een steentje bijdraagt;

Dit tot uitdrukking te willen brengen in het beschikbaar stellen van een eenmalige bijdrage ad € 20.000 aan de Stichting Wielerevenementen Dinkelland ten behoeve van de organisatie van het NK Wielrennen 2014;

Het zeer te waarderen indien ook de gemeente Tubbergen, als partnergemeente met Dinkelland samenwerkend in de GR Noaberkracht, dit belang van het NK Wielrennen onderkent;

Dat de raad van Tubbergen in overweging wordt gegeven het voorbeeld van de raad van Dinkelland te volgen, door ten behoeve van het NK Wielrennen 2014 een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen ad € 15.000; 

En  Draagt het college op: 

I.        in de ontwerpbegroting 2014 een uitgavepost van € 20.000 eenmalig op te nemen, te verstrekken aan de Stichting Wielerevenementen Dinkelland ten behoeve van de organisatie van de NK Wielrennen 2014;

II.      aan de partnergemeente Tubbergen het verzoek vanuit de raad van Dinkelland over te brengen om, gelet op het toeristisch-economische belang, eveneens een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve van het NK Wielrennen 2014, waarbij zou kunnen worden gedacht aan een bedrag van € 15.000;

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie’s Lokaal Dinkelland, CDA Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.