Motie: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Deurningen”

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 29 januari 2013

Agendapunt 15: Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Deurningen”

Onderwerp: speelveld
(Bestemmingsplan accoord. Behandeling motie in de raad van 26 februari a.s.)

Indieners: fracties Lokaal Dinkelland,  CDA,  Bos Maathuis, PvdA           

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 29 januari 2013

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt een voorstel van het college d.d. 20 november 2012 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Deurningen”;

Dat dit plan is aan te merken als een formele actualisering en conservering van de planologische situatie in het plangebied;

Dat het speelveld gelegen achter de woningen op de hoek Pastoor Gloerichstraat/Wilthuisstraat, hierna te noemen speelveld, hoewel ruimtelijk deel uitmakend van de kom van Deurningen niet in het plangebied is opgenomen;

Dat het college aangeeft voornemens te zijn het speelveld op te nemen in het plangebied van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Deurninger Es” en in dat plan te bestemmen tot woningbouwlocatie;

Dat het voor de raad is komen vast te staan dat het speelveld al decennialang bestaat en in gebruik is en dus in een nuttige en zinvolle behoefte voorziet;

Dat vanuit de gemeenschap van Deurningen signalen zijn gekomen dat er zeer wordt gehecht aan het speelveld ter plaatse en aan het feitelijke voortbestaan ervan;

Dat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Deurninger Es” de mogelijkheid biedt het speelveld op de huidige locatie te handhaven en als speelveld te bestemmen;

Dat dit overigens betekent dat de thans op deze locatie geprojecteerde woningbouw (twee dubbele woningen) elders in het plan moet worden ingepast;

Spreekt uit

Van oordeel te zijn dat bovenstaande overwegingen aanleiding zijn in het bestemmingsplan “Deurninger Es” het speelveld te bestemmen als ‘Speelveld’, zodat het feitelijk voortbestaan van het speelveld op de huidige locatie zeker is gesteld;

En draagt het college op

Het bestemmingsplan “Deurninger Es” zodanig op te stellen en ter vaststelling aan de raad voor te leggen, dat overeenkomstig de bestemming in het bestemmingsplan “Deurningen Kom” (1982), het speelveld gelegen achter de woningen op de hoek Pastoor Gloerichstraat/Wilthuisstraat wordt bestemd als ‘Speelveld’;   

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 29 januari 2013

fracties: Lokaal Dinkelland, CDA, Bos Maathuis

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.