Motie:beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering: 8 oktober 2013

Agendapunt 12 : beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving  

De Raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 8 oktober 2013

Constaterende:

dat het college met het opstellen van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving invulling wil geven aan de Provinciale Omgevingsvisie van 1 september 2009;

dat deze Provinciale Omgevingsvisie groen omgeving onvoldoende houvast biedt om individuele verzoeken van ondernemers op een voldoende eenduidige wijze af te handelen;

dat in dit beleidskader een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen aan het buitengebied gebonden en niet aan het buitengebied gebonden bedrijven;

dat het KGO-beleid geen verruiming biedt van de mogelijkheden voor niet agrarische bedrijven op VAB locaties om uit te breiden op hun huidige locatie, doch dat deze bedrijven in geval van ruimtegebrek gedwongen zijn te verhuizen naar bedrijventerreinen in de grotere kernen;

Overwegende

dat VAB bedrijven in het landelijk gebied belangrijk zijn voor de werkgelegenheid, met name in kleine kernen;

dat deze bedrijven als werkgever een belangrijke rol vervullen voor de leefbaarheid in deze kleine kernen;

dat in tijden van economische crisis, waarin ondernemers een hoofdrol spelen bij het op gang brengen van economisch herstel en behoud van de werkgelegenheid, vooral gekeken moet worden naar mogelijkheden en kansen voor deze ondernemers en niet naar beperkingen;

dat binnen de kaders van wet- en regelgeving alle mogelijkheden moeten worden benut om de werkgelegenheid en de leefbaarheid binnen de gemeente te waarborgen;

dat uiteraard vestiging en groei van nieuwe niet agrarische bedrijven in het buitengebied gelet op de mogelijke impact op de landelijke omgeving gereguleerd en bewaakt moet worden, hetgeen door de raad onder meer is bevestigd in het Bestemmingsplan Buitengebied, het VAB+ beleid en de Structuurvisie;

dat echter de afweging tussen ruimtelijke kwaliteit en beslag op de groene ruimte enerzijds en het belang van ondernemers anderzijds in redelijkheid moet leiden tot de vaststelling dat in bepaalde concrete gevallen, nadrukkelijk op basis van maatwerk, uitbreiding van bestaande kleinschalige niet agrarische bedrijven op VAB-locaties mogelijk moet worden gemaakt;

Draagt het college op:

Bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid in het buitengebied maatwerk toe te passen op die gevallen waarin op VAB-locaties gevestigde niet agrarische bedrijven willen uitbreiden en daarbij geen sprake is van afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit en de gewenste uitbreiding binnen het bestaande bouwblok plaatsvindt.

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland, 8 oktober 2013

Fracties CDA, Lokaal Dinkelland, VVD

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.