Amendement: Programmabegroting 2014 onderdeel Dusinksweg

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 12 november 2013parkeercontroles en parkeerboetes
Agendapunt 3: Programmabegroting 2014
onderdeel Dusinksweg
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, ………
            

De raad van de gemeente Dinkelland

 Overwegende

 Dat bij de raad ter bespreking en vaststelling voorligt de programmabegroting 2014 van de gemeente Dinkelland;

 Dat op pagina 40 onder de kop ‘E3 Dusinksweg’ de volgende passage is opgenomen:

‘Er is een aanbestedingsvoordeel behaald op de eerste fase van € 200.000. Hoewel het gebruikelijk is om deze gelden integraal af te wegen, stelt het college voor hiervan af te wijken en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de tweede fase.’;

 Dat het college met dit voorstel een route kiest die afwijkt van de hoofdregel, namelijk dat een financieel voordeel als het genoemde na de daadwerkelijke realisatie ervan wordt toegevoegd aan de algemene reserve en daarmee onderwerp wordt van integrale afweging voor wat betreft bestemming en besteding; 

besluit

 De programmabegroting 2014 van de gemeente Dinkelland vast te stellen met inachtneming van de volgende wijziging:

 Op pagina 40 wordt de passage:

‘Er is een aanbestedingsvoordeel behaald op de eerste fase van € 200.000. Hoewel het gebruikelijk is om deze gelden integraal af te wegen, stelt het college voor hiervan af te wijken en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de tweede fase.’

 Gewijzigd in

 ‘Er is een aanbestedingsvoordeel behaald op de eerste fase van € 200.000. Na de daadwerkelijke realisatie van dit voordeel wordt het genoemde bedrag toegevoegd aan de algemene reserve en wordt daarmee onderwerp van integrale afweging voor wat betreft bestemming en besteding’.

  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2013

 Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.