Verzelfstandiging groot onderhoud sport

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Aan de orde is het voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport.  In hetvoetbalveld2 amendement  zoals ingediend op het Raadsplan 2012 op 29 maart 2011 heeft de raad (alle partijen behalve PvdA stemden in met dit amendement) het college de opdracht gegeven een plan van aanpak te op te stellen voor de taakstelling met betrekking tot de bezuiniging op de sport.  Door de raad werden de volgende punten aangedragen om op te nemen in het plan van aanpak:

–         Mogelijkheden tot privatiseren

–         Kunstgrasvelden

–         Harmonisatie van tarieven

–         En eigen inkomsten van de verenigingen.

Op basis van deze opdracht heeft het college de notitie “Zuinig op sport”  d.d. 20 september 2011 opgesteld.

In deze nota “Zuinig op sport” komt duidelijk tot uitdrukking  waar het in beginsel om gaat, namelijk een forse afname van de gemeentelijke financiele middelen als ook een veranderende samenleving. De aanleiding ligt dus in de pure noodzaak tot bezuiniging, maar ook in de wens om inhoud en vorm te geven aan de begrippen harmonisatie, profijtbeginsel en zelfredzaamheid. Kortom meer samenleving, minder overheid. Waarbij uiteraard duidelijk het keerpunt in de zelfredzaamheid ligt in “op eigen kracht waar mogelijk en ondersteuning indien nodig”.

De buitensportaccomodaties die in de bezuinigingen in de notitie “Zuinig op sport” worden betrokken betreffen 7 voetbalverenigingen in de gehele gemeente Dinkelland en 4 tennisverenigingen in de voormalige gemeente Weerselo. Voor deze accomodaties wordt middels compenserende maatregelen voorgesteld om de gemeente te ontslaan van haar taak tot onderhoud en het gehele onderhoud van deze complexen bij de verenigingen onder te brengen.

Naar aanleiding van deze notitie in de raadsvergadering van 18 november 2011 is er met meerderheid van stemmen een amendement aangenomen. Hierin stond de opdracht tot een nulmeting ten behoeve van de privatisering van de genoemde sportcomplexen en de toekenning van een eenmalige financiele bijdrage per vereniging. Tevens is met het aannemen van deze notitie de opdracht tot privatisering ingezet.

De data genoemd in de notitie en het amendement van 18 november 2011 zijn deels gehaald en al ten uitvoer gebracht.

Om te komen tot een verzelfstandiging van het onderhoud/groot onderhoud sport van de 7 voetbalverenigingen en de 4 tennisverenigingen hebben wij 2 april in de commissie het raadsvoorstel hiertoe behandeld. Hierin is het amendement van24 april 2012 nader uitgewerkt .

Vandaag zullen wij over dit raadsvoorstel een besluit moeten nemen dat beantwoordt aan de bezuinigingsopdracht die de gemeente heeft en aan de toekomstige vitaliteit van de verenigingen.

Op de eerste plaats is het natuurlijk schrijnend te moeten constateren dat er in het verleden geen reserveringen zijn gepleegd voor groot onderhoud aan de sportaccomodaties. Eenieder weet dat er af en toe groot onderhoud moet plaatsvinden aan velden en banen en dat het belangrijk is dat er dan voldoende geld opzij gezet wordt om dit te laten uitvoeren. De nalatigheid in het verleden van de uitvoering van groot onderhoud is ons een doorn in het oog en heeft zeker zijn weerslag gehad op de onderhandelingen m.b.t. het onderwerp onderhoud.

Ook speelt de vraag naar privatisering bij veel verenigingen al veel langer. Als we kijken in de gemeente Dinkelland dan zien we dat alle klootschietverenigingen en de tennisvereniging Denekamp al geruime tijd zijn geprivatiseerd en dat het hun voor de wind gaat. Ook andere verenigingen hebben in het verleden geluiden laten horen geïnteresseerd te zijn in privatisering, maar uiteindelijk zijn verder onderhandelingen hierover in de ijskast beland en daar helaas te lange tijd gebleven.

tennisDaarbij komt dat wij in ons verkiezingsprogramma al de nodige aandacht hadden besteed aan het belang van kunstgras voor de voetbalverenigingen. Daarom is Lokaal Dinkelland erg blij dat ook de realisatie van kunstgras in dit voorstel wordt meegenomen, zeker nu het ook als majeur project is aangemerkt, er zichtbaar budget voor vrij wordt gemaakt voor de verenigingen en dus ook daadwerkelijk door de verenigingen zelf ten uitvoer kan worden gebracht. 

Kort gezegd denken wij dat we hier een prachtig voorstel hebben met enorme ontwikkelmogelijkheden voor de verenigingen. Er wordt een totaalbudget gefaciliteerd voor het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.  Er worden bedragen voor groot onderhoud beschikbaar gesteld voor de velden en banen waarop men conform de normen van de KNVB en KNLTB recht op heeft.  En men krijgt een bedrag van € 100.000,00 per veld, voor de aanleg van een kunstgrasveld of kunstgrasvelden. De huren vervallen en de gronden worden in erfpacht gegeven. Op deze manier zijn de verenigingen niet meer afhankelijk van gemeentelijke budgetten, maar kunnen zij volledig zelfstandig bepalen hoe zij het financiele beleid van de vereniging vorm willen geven.

Resteert na het  beluisteren van de insprekers en de wethouder op 2 april 2013 eigenlijk 1 pijnpuntje en dat is de ingezette datum. In verband met de opzet van fiscaal juridisch juiste constructies voor alle partijen lijkt deze datum niet haalbaar

Vandaar dat wij als Lokaal Dinkelland ten aanzien van dit raadsvoorstel het volgende amendement graag willen indienen:

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.