Visienota Transformatie Jeugdzorg

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter

Na het rapport Mensenwerk 2, AWBZ  nu de Visienota Transformatie Jeugdzorgjeugd-1  Twente. Naar verwachting zal per 1 januari 2015 de jeugdzorg vanuit het rijk bij de gemeenten ondergebracht worden. Jeugdzorg is een breed gebied van gesloten jeugdzorg, voogdij en gezinsvoogdij, jeugdreclassering en etc. De transformatie jeugdzorg is een grote opgave die de komende jaren uitgevoerd moet worden, de cijfers voor  Twente met 625.000 inwoners en circa 180.00 jongeren in de leeftijd tot 23 jaar (verlengde jeugdzorg) maakt circa 6% gebruik van jeugdzorg tegen 3% in Dinkelland, tot het 18e levensjaar in Dinkelland valt circa 0,8 % onder jeugdzorg dit lijkt niet hoog maar alles wat we naar beneden kunnen bijstellen is een winst en vooral een winst voor de gebruiker van deze zorg.

Voorzitter we moeten zorgen dat de continuïteit van de zorg voldoende is gewaarborgd. Er zal een inventarisatie moeten komen van risico’s voor jongeren, zowel voor als na de decentralisatie. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over het behoud van de expertise van bijvoorbeeld  de bureaus jeugdzorg, jeugdwelzijnswerk het onderwijs en etc. Door de transitie van de jeugdzorg zal de samenwerking aan de basis van b.v. scholen nog belangrijker worden dan voorheen. De school gezien als een belangrijke plek om problemen vroeg te signaleren, zodat snel en adequaat lichte zorg verleend kan worden en problemen niet escaleren.

jeugd-2Voorzitter aan de basis kunnen we stellen “We doen lokaal wat lokaal kan” Voor het bovenlokale zullen we als Twentse gemeente elkaar kunnen aanvullen cq ondersteunen Voorzitter deze Visienota is een startpunt voor de jeugdzorg nieuwe stijl waar veel gevergd zal worden van het ambtelijk personeel daarom is een goede communicatie van wezenlijk belang zowel bestuurlijk (college-raad) als ook met de vele partijen in het veld en zeker niet te vergeten de gebruikers.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.