Amendement: Voorstel inzake Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 16 april 2013
Agendapunt 13: Voorstel inzake Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, fractie CDA,  fractie VVD, fractie PvdA
         

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 26 februari 2013

Overwegende

Dat bij de raad voorligt een voorstel van het college tot vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018;

Dat er aanleiding wordt gezien het onderwerp rioolheffing, geplaatst in de gehele context van het plan, kritisch te bezien;

Dat namelijk wordt voorgesteld te besluiten ingaande 2015 de rioolheffing te verhogen met 6% per jaar;

Dat deze verhoging in absolute zin, maar ook in relatie tot de in algemene zin gematigde stijging van de lokale lasten, als zeer fors wordt beoordeeld, temeer daar deze exclusief inflatiecorrectie is;

Dat deze forse stijging zich ook slecht verhoudt tot het gegeven dat veel burgers van Dinkelland in moeilijke economische omstandigheden verkeren;

Dat uit het ontwerp-GRP blijkt dat de toestand van de gemeentelijke riolen grotendeels nog redelijk is;

Dat hieruit geconcludeerd kan worden dat de in de naaste toekomst uit te voeren maatregelen en investeringen meer in de tijd kunnen worden gespreid dan in het ontwerpplan voorzien, waardoor wordt bereikt dat het in het plan genoemde ‘schommelfonds’ ook bij een minder grote stijging van de rioolheffing voldoende op peil is respectievelijk kan blijven; 

Dat er daarom wordt gekozen voor variant 4, zoals beschreven in Bijlage 7 op pagina 78 van het ontwerp-GRP

besluit

Het Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 met het bijbehorende kostendekkingsvoorstel vast te stellen met inachtneming van de volgende wijziging:

Op pagina 63 en op pagina 7 wordt de zinsnede:

“In de gemeente Dinkelland dient de rioolheffing te worden verhoogd met 6% per jaar met ingang van 2015, ….”

Gewijzigd in

In de gemeente Dinkelland wordt de rioolheffing verhoogd met 4% per jaar met ingang van 2015, ….”

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 april 2013

fractie’s Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, PvdA

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.