Amendement: Voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Dinkellandse sportverenigingen teleurgesteld in de oppositie (CDA, PvdA en Bos/Maathuis) in het niet aannemen van het amendement voorgesteld door Lokaal Dinkelland en de VVD om de verenigingen meer tijd te gunnen om privatisering en groot onderhoud tot uitvoer te brengen.

De stemmen staken (9 voor en 9 tegen) doordat Jos Johannink en Nicky Bijen van Lokaal Dinkelland als bestuursleden van een voetbalclub (belangenverstrengeling) niet aan de stemming deelnamen, hierdoor zal de stemming van het amendent opnieuw in de raad van 26 mei a.s. plaats vinden.

Amendement

Raadsvergadering 16 april 2013
Agendapunt 10: Voorstel inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, fractie VVD
        

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende

Dat ter besluitvorming door de raad voorligt het voorstel van het college, d.d. 12 maart 2013 inzake verzelfstandiging groot onderhoud sport;

Dat in dit voorstel de raad wordt gevraagd te besluiten tot vaststelling van de Notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport (maart 2013) en voor de uitvoering hiervan een bedrag van € 1.562.000 beschikbaar te stellen;

Dat het hier gaat om een omvangrijke operatie met een grote maatschappelijke impact, die vanwege haar complexiteit een zorgvuldige voorbereiding vraagt;

Dat deze zorgvuldigheid gericht is op het creëren van breed draagvlak bij en overeenstemming met de verenigingen, zodanig dat de verenigingen zich op de ingangsdatum van de overdracht van het regulier onderhoud en de verzelfstandiging van het groot onderhoud van hun complexen in een goede startpositie bevinden;

Dat de verenigingen een redelijke tijdsperiode moet worden gegund om de technische, juridische, financiële en mogelijk fiscale aspecten van deze operatie goed op de rij te zetten;

Dat door de gekozen ingangsdatum voor de overdracht van regulier onderhoud en de verzelfstandiging van groot onderhoud, 1 juli 2013, het voorbereidingstraject onder te grote tijdsdruk kan komen te staan;

Dat er dus aanleiding is meer voorbereidingstijd voor de verenigingen te creëren, waarbij de datum uiterlijk 1 januari 2014 in de rede ligt;

besluit

Het nu voorliggende ontwerp-besluit als volgt gewijzigd vast te stellen

  1. De Notitie Verzelfstandiging groot onderhoud sport (maart 2013) vast te stellen met dien verstande dat de ingangsdatum “1 juli 2013” voor de overdracht van het regulier onderhoud en de verzelfstandiging van het groot onderhoud in afwijking van de ontwerp-notitie wordt gewijzigd in “uiterlijk 1 januari 2014”;
  2. De benodigde extra middelen € 1.562.000 beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 april 2013

fractie,s  Lokaal Dinkelland, VVD

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.