Begroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016 t/m 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter:

Vorige week begon ik tijdens het najaarsbericht over het feit dat het voor de gemeente Dinkelland lastig is de eindjes aan elkaar te knopen. In deze begroting zien we dat wederom terug. Maar dat laat onverlet dat dit waarschijnlijk één van de meest bijzondere begrotingen is die door de Dinkellandse raad wordt vastgesteld. Er zijn in onze maatschappij vele veranderingen gaande. krimp 2Bevolkingskrimp welke grote gevolgen heeft op onze verenigingen en voorzieningen, de vergrijzing die de zorgbehoefte beïnvloedt en het aantal agrarische bedrijven dat afneemt, om zo maar eens enkele voorbeelden te noemen. We staan met elkaar voor grote uitdagingen en dat vraagt van ons moed en een grote verantwoordelijkheid.  Maar ook uitdagingen die juist daarom een andere overheid vragen. Helemaal omdat we te maken hebben met teruglopende overheidsfinancien. Voorzitter het zal niet meer vanzelfsprekend dat de overheid het voor je oplost, er komt een nog grotere verantwoordelijkheid bij de samenleving te liggen.

Naast deze ontwikkeling, die sneller gaat dan we allemaal denken, zijn de 3 3d1decentralisaties de rode draad in deze begroting. Vanaf 1 januari zijn wij verantwoordelijk voor de participatiewet, onderdelen uit de AWBZ en de jeugdzorg. Mantelzorgers gaan vanaf 1 januari een ontzettend belangrijke rol spelen. Om deze mantelzorgers te beschermen en in beeld te krijgen, is er door alle fracties, op D66 na, een motie ingediend. De 3D’s zorgen tevens voor een financiële aardverschuiving in onze begroting. We gaan (afgerond) van 60 mln naar een begroting van 70 mln. Een plus van 17%. De decentralisaties gaan daarnaast gepaard met aanzienlijke rijksbezuinigingen. Wij moeten hetzelfde werk met minder geld gaan doen. Het is daarom nu juist van het grootste belang dat we onze reserves op orde hebben. Het is onmogelijk om nu al de gevolgen van de decentralisaties in beeld te hebben. Één ding is wel zeker. Als de budgetten eind 2015 op zijn, laten wij onze inwoners die de zorg het hardst nodig hebben niet in de kou staan. 

Voorzitter daarom complimenten aan dit college dat het ondanks deze ontwikkelingen gelukt is om een op termijn structureel sluitende begroting aan ons aan te bieden. In die begroting staan daarnaast ook een aantal zaken welke onze fractie ten zeerste aanspreken. Om te beginnen met de leges. Tijdens het najaarsbericht hebben wij onze zorg uitgesproken over de ontwikkeling van de inkomsten. Het college stelt de verwachte inkomsten voor 2015 met €390.000 naar beneden bij. Graag verneem ik van andere fracties of zij hier ook tevreden over zijn?

Dan zien we dat een prominent item uit ons verkiezingsprogramma verwerkt: vergunningen binnen een uur. Het college gaat inzetten op deregulering en wil daarin ook de zogenoemde flitsvergunning in meenemen. Daaraan toevoegend zouden wij ook graag van het college willen weten of zij digitalisering van het aanvraagproces daar in mee willen nemen. Om zo voor een efficientere afhandeling te komen.

Voorzitter wat we in deze begroting ook mooi terugzien is het belang van de toeristische sector voor onze Dinkellandse economie. We zijn dan ook blij met de ambitie van dit college om te proberen meer gasten in Dinkelland te laten verblijven. Ook vindt onze fractie het een goede zaak dat Ootmarsum speerpunt blijft van het toeristisch beleid en dat dit een investering in kunst en cultuur verdiend. 

Onze fractie is erg tevreden over het voornemen van het college om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Om in combinatie met Dinkelland Werkt initiatieven op te sporen en te ontplooien om een betere afstemming en verbinding tussen gemeente en bedrijfsleven te krijgen vinden wij een prima initiatief. Daarbij is het ook goed om over de grens te kijken. Wat ons betreft liggen voor Dinkellandse inwoers namelijk veel kansen op de Duitse arbeidsmarkt.

Voorzitter dan een onderwerp wat al eerder dit jaar is aangehaald, en wat velen van u als muziek in de oren moet klinken: in dinkelland is vanaf 2016 geen hondenbelasting meer.

jeugdraad2Tijdens de commissie van de vorige keer waar ze er volop, maar wat ons betreft nog veel te weinig: Kinderen in de raadszaal. Zij zijn de toekomst van onze lokale democratie. Daarom dienen wij een motie in die opdraagt een projectgroep op te richten. Deze projectgroep zal er voor moeten zorgen dat jeugd en jongeren meer betrokken raken bij politiek.

Tot slot voorzitter, de gymzaal in Lattrop. Ook een onderdeel van de begroting voor 2015. Het moge duidelijk zijn dat dit nu al één van de moeilijkste beslissingen voor onze fractie is in deze raadsperiode. Lang hebben we moeten worstelen tussen de keuze wel of geen gymzaal voor Lattrop. Een project dat een lange voorgeschiedenis kent en daarom een wijziging in die koers zo moeilijk maakt. Onze fractie heeft ontzettend veel respect voor het plan dat men in zo een korte termijn heeft weten te realiseren. Het signaal dat er kracht in de samenleving van Lattrop zit, wordt hierdoor alleen maar bevestigd. Wij zien op dit moment echter een ontwikkeling in onze bevolkingsaantallen die niet rooskleurig is. We gaan naar minder leerlingen voor Lattrop in de komende jaren. Een gymzaal bouwen op basis van die cijfers is niet realistisch. Daarbij komt dat het huidige aantal gebruikers/uren dat van plan is de gymzaal te gaan gebruiken veel te laag is voor een betrouwbare exploitatie. Dit heeft ons doen besluiten om niet mee te gaan in het plan om een gymzaal in Lattrop te realiseren.

Maar, zoals gezegd, en ook al eerder aangekondigd, willen we Lattrop niet in de steek lattroplaten. We hebben in samenwerking met de CDA fractie een motie opgesteld waarin we openstaan voor de ontwikkeling van een reëel alternatief. Een adequate locatie voor sport en beweging in Lattrop waarin wij als gemeente ook bereid zijn om financieel een bijdrage te leveren. Op deze manier is het alsnog mogelijk dat de tafeltennis, gymclub, fysio, PJO, pilatus gym en de school een ruimte krijgen om te sporten en te bewegen. Op de voetbal en volleybal na, kan dan alsnog bijna 80 % van de verenigingen die de intentieverklaring hebben getekend aan sport en beweging doen.

Wel blijft het bijzonder wrang om te constateren dat een gymzaal voor Lattrop niet realistisch is, terwijl je in verkiezingstijd nog iets anders verkondigd. Hadden wij het inzicht en de kennis die we nu hebben destijds gehad, dan hadden we in het verleden andere keuzes gemaakt. Door geld te geven voor een gymzaal hadden we vandaag een populistische, niet reeele belissing genomen. Of we hadden er voor kiezen om Lattrop er met een zoethoudertje vandoor te sturen door hen meer tijd te gunnen. Maar daar kiezen wij niet voor. Door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voeren we wel eerlijke en realistische politiek.

Voorzitter, ik wil afsluiten met het feit dat wij hopen dat Lattrop spoedig kan beschikken over ons mooie alternatief waardoor alsnog bijna 80% van de verenigingen kan blijven sporten. En ik wil hiervoor de motie voorlezen die in samenwerking met het CDA is opgesteld. 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.