Motie: Nota Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland (schaliegas)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 18 februari 2014

Onderwerp: schaliegas

Agendapunt12: Nota Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland

Indieners: Fractie PvdA, Lokaal Dinkelland en BM

 

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 18 februari 2014

Overwegende dat

De winning van schalie- en steenkoolgas niet past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Dinkelland;

De winning van schalie- en steenkoolgas haaks staat op bovengenoemde energiestrategie aangezien het mogelijk maken van schalie- en steenkoolgasboringen een hindernis vormt voor een spoedige transitie naar duurzame energie en het landschap en de leefbaarheid aantast; 

De winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;

Een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van (drink) watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht; 

De chemicaliën die bij huidige methoden van winning in de bodem worden gebracht, mogelijk ernstige effecten kunnen hebben voor het grondwater en er ook veiligheidsrisico’s zijn zoals bodemverzakking;

De gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig kan zijn voor een eventuele proefboring ;

Het in het kader van het onderzoek van belang is dat het ministerie van EZ op de hoogte is van de standpunt van de gemeente Dinkelland  in de gebieden waarvoor een opsporingsvergunning is aangevraagd;

De Europese Commissie dit voorjaar een consultatie heeft gehouden over de wenselijkheid van schaliegaswinning in de EU en daarbij nadrukkelijk om de standpunten van lokale overheden heeft gevraagd.

Constaterende dat

De minister van economische zaken op 26 augustus 2013 een presentatie heeft gegeven over het onderzoeksrapport naar de gevaren van schaliegasboringen; 

Het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toestaan;

Het ministerie van EZ heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het winnen van schaliegas in Nederland;

Spreekt uit

De gemeente Dinkelland uit te roepen tot schalie- en steenkoolgaswinning vrije gemeente;

En draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Dit standpunt kenbaar te maken aan de raden van de andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese Commissie en de Minister van Economische Zaken;

Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Dinkelland alle mogelijke politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 18 februari 2014

fracties: PvdA, Lokaal Dinkelland, Bos-Maathuis, 

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.