Motie: Accijnsverhoging voor ondernemers, waaronder pomphouders

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering: 18 februari 2014

Agendapunt: vreemd aan de agenda

Onderwerp: accijnsverhoging voor ondernemers, waaronder pomphouders

Indieners: fracties CDA, en…..              

 

De Raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 18 februari 2014

Constaterende

dat per 1 januari 2014 de accijnzen op diesel en LPG met 3 respectievelijk 7 cent per liter omhoog zijn gegaan en dat  de accijns op alcohol is verhoogd met 5,75%.;

dat de prijzen voor met name diesel en alcohol in Duitsland substantieel lager liggen dan in Nederland; 

Overwegende

dat door de accijnsverhoging meer mensen tanken en boodschappen doen in Duitsland;

dat ondernemers in de grensstreek van Nederland en dus ook in Dinkelland hierdoor in ernstige mate omzet mislopen;

dat ondernemers in de grensstreek van Nederland en dus ook Dinkelland hierdoor financieel in problemen komen;

dat lokale ondernemers het hart van de economie vormen in de kernen van Dinkelland;

Spreekt uit

Van oordeel te zijn dat de hierboven aangehaalde accijnsverhoging op brandstof en alcohol teruggedraaid moet worden;

Dat de accijnsverhoging de lokale ondernemers, maar ook de gemeenten in de grensregio direct treft;

Dat hierdoor sprake is van het reële risico van bedrijfssluitingen en verlies van vele banen;

Dat dit tot gevolg zal hebben dat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in kleine grensgemeenten als Dinkelland onnodig verder onder druk komen te staan en verder zullen afnemen;

En draagt het College op

I.                   om in regioverband en op provinciaal niveau een krachtig signaal af te geven aan de regering en de Staten-Generaal over de onverantwoorde negatieve gevolgen van de accijnsverhogingen;

II.                 Er bij de regering op aan te dringen dat de accijnzen op diesel, LPG en op alcohol per omgaande op het niveau van december 2013 worden gebracht;

En draagt zijn presidium op

I.                   Deze motie toe te zenden aan de Staatssecretaris van Financiën, aan de vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de fracties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

II.                 Deze motie toe te zenden aan de raden van de gemeenten in Overijssel; 

III.              Deze motie toe te zenden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 18 februari 2014
fractie, CDA, Lokaal Dinkelland, PvdA, VVD, Bos Maathuis, Broekhuis

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.