Motie: Jeugd en lokale democratie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 11 november 2014
Agendapunt 4: Voorstel tot vaststelling Programmabegroting 2015

Onderwerp: Jeugd en lokale democratie

Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, …………………..
           

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 11 november 2014 

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerp-Programmabegroting 2015;

Dat de politieke besluitvorming over de bestemming en besteding van de gemeentelijke middelen een van de belangrijkste uitingen is van de lokale democratie;

Dat de kwaliteit van de lokale democratie wordt bepaald door de betrokkenheid en de inbreng vanuit de gemeenschap;

jeugdraad Dat de Dinkellandse gemeenschap voor een belangrijk deel wordt gevormd door jeugd en jongeren, de toekomstige dragers van de lokale democratie 

Dat helaas moet worden geconstateerd  dat de betrokkenheid van deze groep bij het functioneren van het openbaar bestuur en de politiek op lokaal niveau in het algemeen niet heel groot is;

Dat dit ook lijkt te gelden voor het bewustzijn bij deze groep dat een goed functionerende lokale democratie, met inbreng van juist de  jeugd en de jongeren, met het oog op de toekomst van onschatbare waarde is; 

Dat het bewustzijn van deze groep dat hun leefwereld enerzijds en de lokale politiek anderzijds concreet aan elkaar zijn verbonden, waarbij alleen al kan worden gedacht aan de thema’s onderwijs, sport, cultuur, mobiliteit en uitgaan;

Dat de uitdrukking ‘onbekend maakt onbemind’ hier van toepassing lijkt te zijn;

Spreekt uit

Dat de raad als drager van de lokale democratie en belichaming van de lokale politiek een taak en een verantwoordelijkheid heeft om de politieke betrokkenheid en het politieke bewustzijn bij jeugd en jongeren te stimuleren; 

Dat om aan deze taak vorm en inhoud te geven onder de naam ‘politiek, jóúw zaak’ een raadsproject wordt gestart;

Dat dit project wordt gestart met de formulering van een projectopzet en de instelling van een raadsprojectgroep;

En roept zijn presidium op

  1. Uitvoering te geven aan deze motie door de raad een nader voorstel voor te leggen met betrekking tot de opzet en de inrichting van het raadsproject ‘politiek, jóúw zaak’  en de instelling van een raadsprojectgroep;
  2. Dit te doen in nauwe samenspraak met het college 

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland, 11 november 2014
Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.