Motie: Kaderbrief (Leegstand)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 9 september 2014
Agendapunt 11: Voorstel inzake vaststelling Kaderbrief 2015
Onderwerp: Leegstand
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, fractie VVD, fractie PvdA     

De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 9 september 2014

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerpkaderbrief 2015 die voor het begrotingsjaar 2015 de functie heeft van het reguliere Raadsplan;

Dat de samenleving en de openbare ruimte van Dinkelland veranderen  als gevolg van demografische en economische ontwikkelingen, een veranderproces dat in de naaste toekomst door zal zetten;

Dat functieverlies en leegstand van vastgoed daarbij één van de meest in het oog springende verschijnselen is;

Dat leegstand in de kernen en in het buitengebied de aantrekkelijkheid van Dinkelland, voor zowel de eigen inwoners als voor de toeristen, ernstig aantast;

Dat leegstand ook de leefbaarheid negatief beïnvloedt;

Dat er in bijna elke kern wel één of meer voorbeelden zijn te vinden van dergelijke ‘rotte kiezen’; 

Dat elk geval van leegstand verschillend is als het gaat om de oorzaak, het aanzien, de juridische en economische constellatie, de rol en positie van de gemeente en de oplossingsrichtingen;

Dat dus elk geval vraagt om zijn eigen maatwerkoplossing; 

Dat, gelet op de ernst en de omvang van dit probleem, in álle gevallen een meer actieve en oplossingsgerichte opstelling van de gemeente dringend gewenst is, gericht op concrete (waar nodig tijdelijke, creatieve, flexibele en onconventionele) oplossingen voor leegstandsituaties;

Dat er, met andere woorden, sprake moet zijn van actief gemeentelijk leegstandbeheer

Dat, om daartoe te komen allereerst een grondige analyse noodzakelijk is van:

-de omvang van de actuele en de in de toekomst te verwachten leegstandproblematiek;

-de vormen van leegstand (winkelpanden, agrarische gebouwen, overige bedrijfspanden,  woningen);

-de oorzaken;

-de mogelijke oplossingsrichtingen;

 Spreekt uit

Dat het dringend gewenst is dat de gemeente kiest voor actief leegstandsbeheer, en concreet inzet op het feitelijk en maatwerkgericht, waar nodig tijdelijk, creatief, flexibel en onconventioneel,  oplossen van leegstandproblemen;

Dat het dringend gewenst is dat er een algemene leegstandanalyse wordt uitgevoerd naar de huidige en toekomstige omvang, de vormen, de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen;

Dat de resultaten van deze analyse de basis zullen zijn voor een toekomstgericht, door de raad vast te stellen leegstandbeleid en een concreet, door het college vorm te geven actief leegstandbeheer;

En draagt het college op

  1. een algemene leegstandanalyse uit te voeren naar de huidige en toekomstige omvang, de vormen, de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen;
  2. op basis van deze analyse de raad voorstellen te doen tot vaststelling van een toekomstgericht leegstandbeleid;
  3. op basis van deze analyse een instrumentenpalet te ontwikkelen met behulp waarvan een actief leegstandbeheer kan worden uitgevoerd

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 9 september 2014

fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.