Motie: Kaderbrief (Transformatie woningvoorraad)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering d.d. 9 september 2014
Agendapunt 11: Voorstel inzake Kaderbrief  2015
Onderwep: Transformatie woningvoorraad
Indiener: fractie(s) PvdA,

 De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 9 september 2014

 Overwegende

 •  Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerp kaderbrief 2015 die voor het begrotingsjaar 2015 de functie heeft van het reguliere Raadsplan;
 • Dat de demografische ontwikkelingen in Dinkelland leiden tot een sterk wijzigende woningbehoefte, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin,
 • Dat adequaat ingespeeld moet worden op die veranderende woningbehoefte, waarbij de gemeente (onder meer via haar woonvisie) een regierol heeft,
 • Dat geconstateerd moet worden dat de veranderende woningbehoefte niet alleen door nieuwbouw opgevangen kan worden,
 • Dat het een gegeven is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen (huur)woning willen blijven wonen, en gegeven het voorgaande ook moeten blijven wonen,
 • Dat die woningen daarvoor in veel gevallen niet geschikt zijn,
 • Dat daardoor een toenemend beroep op hulpverlening en zorg zal worden gedaan,
 • Dat om die reden een transformatie van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk is,

 Dat het wijzigende wettelijk kader leidt tot een nieuwe verhouding tussen gemeente en woningcorporatie (per 1-1-2015), waarin de woningcorporaties moeten bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke woonvisie,

 • Dat de gemeente Dinkelland haar regierol kan oppakken door samen met de woningcorporaties, instellingen, zorgverleners en particulieren te komen tot een integrale (wijk)aanpak,

 Draagt het college op:

 • Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie een beeld te schetsen van de gewenste transformatie van de woningvoorraad,
 • In de nieuwe woonvisie te komen tot een selectie van buurten of wijken die een prioritaire aanpak verdienen,
 • Te onderzoeken hoe voor deze prioritaire wijken en buurten (samen belanghebbenden) een werkwijze voor de integrale aanpak kan worden ontwikkeld.
 • En daarbij te onderzoeken op welke wijze de maatschappelijke betrokkenheid kan worden gemaximaliseerd.

 Aldus vastgesteld in de raad van 9 september 2014

 Fracties: PvdA

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.