Motie: Locatie voor sport en beweging Lattrop

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 11 november 2014
Agendapunt …: Voorstel tot vaststelling Programmabegroting 2015

Onderwerp: Locatie voor sport en beweging Lattrop

Indiener: fractie Lokaal Dinkelland en CDA Dinkelland
        

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 11 november 2014

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerp-Programmabegroting 2015;

Dat daarin bij de heroverweging van de majeure projecten wordt voorgesteld het gereserveerde bedrag ad € 789.000 voor de realisering van een nieuwe gymzaal in Lattrop te heroverwegen en tot “ Alternatief Lattrop p.m. “ te hernoemen;

Dat deze keuze haar basis vindt in het Coalitieprogramma 2014-2018, dat onomkeerbare demografische ontwikkelingen beschrijft in het fysieke en sociale  domein, ontwikkelingen die noodzaken tot een fundamenteel ‘nieuw denken’ en tot de keuze voor toekomstbestendig en volhoudbaar gemeentelijk beleid;

Dat bij dit nieuwe denken ook hoort: gebruik maken van de sociale cohesie, eigen kracht en energie die in de Dinkellandse gemeenschappen volop aanwezig is;

Dat in dit nieuwe denken het centrale uitgangspunt is dat elke gemeentelijke activiteit en investering behoort te worden getoetst op het criterium toekomstbestendig en volhoudbaar;

Dat dit, meer concreet, betekent dat bij de realisering en instandhouding van maatschappelijke voorzieningen de toekomstige behoefte en het toekomstig gebruik uitgangspunt moeten zijn, zo ook bij het onderwerp gymzaal Lattrop;

Dat uit actuele demografische cijfers en uit verkregen actuele inzichten in de huidige en de toekomstige gebruiksuren moet worden vastgesteld dat eerdere positieve voornemens tot realisering en instandhouding van een nieuwe gymzaal in Lattrop in alle redelijkheid moeten worden herzien en qua ambitie neerwaarts moeten worden bijgesteld;

Dat de gemeente echter open dient te staan voor  de ontwikkeling, realisering en instandhouding van een reëel alternatief: een adequate locatie voor sport en beweging in Lattrop dat qua schaal voldoet aan het criterium toekomstbestendig;

Dat daarmee ook recht wordt gedaan aan de duidelijk en met kracht naar voren gebrachte ambities en behoeften van de gemeenschap van Lattrop;

Dat concreet gedacht zou kunnen worden aan de transformatie van vrijkomende lokalen van basisschool ’t Kämpke tot een locatie voor sport en beweging;

 Spreekt uit

Op basis van actuele inzichten tot het oordeel te zijn gekomen dat de realisering en instandhouding van een gymzaal in Lattrop niet toekomstbestendig en derhalve niet verantwoord is en dat eerdere voornemens en ambities  op dat punt moeten worden heroverwogen;

Met inachtneming van dit gegeven de gemeenschap van Lattrop uit te nodigen zich actief en met gebruikmaking van de kracht in haar gemeenschap in te zetten voor de ontwikkeling van een adequate locatie voor sport en beweging in bestaande bebouwing, zoals hierboven beschreven;

De  presentatie van een dergelijk toekomstbestendig alternatief positief en met vertrouwen tegemoet te zien en bereid te zijn, op basis van nader te maken afspraken, financieel bij te dragen aan de realisering ervan;

En roept het college op

  1. In nauwe samenspraak met de gemeenschap van Lattrop uitvoering te geven aan deze motie;
  2. de raad geïnformeerd te houden over de voortgang en de ontwikkelingen 
  3. de raad te zijner tijd een concreet toekomstbestendig  plan voor sport en beweging en een voorstel tot beschikbaarstelling van een gemeentelijke bijdrage voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 11 november 2014

Fractie’s Lokaal Dinkelland en CDA Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.