Motie: Maut-heffing

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering d.d. 7 oktober 2014
Agendapunt 6 Open debatronde
Onderwerp: Maut-heffing
Indiener: fractie’s PvdA, Lokaal Dinkelland, CDA en D66

 De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 7 oktober 2014

 Overwegende

 • dat de gemeente Dinkelland als lid van de Euregio (het oudste Europese gemeentelijk samenwerkingsverband) met haar inwoners en bedrijven onderdeel uitmaakt van een levendig Duits-Nederlands grensgebied;
 • dat Europa voor de Dinkellandse bevolking in het dagelijks leven betekent: het bezoeken van familie en vrienden, winkelen, werken en recreëren aan de andere kant van de grens;
 • dat sinds de openstelling van de Europese binnengrenzen – mede tot stand gekomen door de inspanning van de Euregio’s – de Europese gedachte, in het Euregiogebied en ook in Dinkelland, heeft geleid tot groei van werkgelegenheid en het internationale bedrijfsleven;
 • dat de gemeente door een „Bundesstraβe“ met de buurstad Nordhorn verbonden is, een straat waarover duizenden malen per dag „klein grensverkeer“ plaatsvindt; en dat dit grensverkeer met de voorgestelde maatregelen zwaar wordt getroffen;
 • dat de Bundesregierung van Duitsland voornemens is tolheffing in te voeren voor de zogenaamde “Kreis-, Landes- en Bundesstraβen”;
 • dat de handel, horeca, recreatie en evenementen met Duitse klanten in Dinkelland met het doorvoeren van de tolmaatregelen duidelijk omzetverlies zullen lijden, waardoor schade ontstaat voor Dinkellandse bedrijven en hun werknemers;
 • dat de negatieve gevolgen voor het toerisme niet alleen de Nederlandse kant van de grens zullen treffen, ook restaurants, overnachtingsmogelijkheden en detailhandel in het Duitse grensgebied zullen onder de tolheffing lijden;
 • dat meer dan ooit de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse ziekenhuizen en onderwijsinstellingen een antwoord kan zijn op de demografische ontwikkelingen, en mogelijke efficiencyvoordelen biedt in het grensgebied; en dat die samenwerking door de tolheffing wordt bemoeilijkt, met eveneens negatieve gevolgen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
 • dat het doorzetten van de tolheffingsplannen de werkgelegenheid in het nabij de grens gelegen Euregiogebied in gevaar brengt, en daarmee indirect ook de begroting van de gemeente Dinkelland belast;

 Draagt het college op:

 • om het Duitse Verkeersministerie namens de gemeenteraad te verzoeken om:
 • bij de concrete uitwerking van de tolplannen, rekening te houden met de belangen van de bevolking en de bedrijvigheid in de Nederlands-Duitse grensregio
 • en daarom nu en in de toekomst geen tolheffing in te voeren voor de zogenaamde “Kreis-, Landes- en Bundesstraβen”;
 • om dit verzoek (als geformuleerd in bijgevoegde resolutie) breed te communiceren naar bevolking, bedrijven en de landelijke politiek;

 En draagt zijn presidium op

 • om deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden in Twente;

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland 7 oktober 2014

Fractie’s PvdA, Lokaal Dinkelland, CDA en D66.

 

Bijlage      behorende bij Motie Maut-heffing d.d. 7 oktober 2014

 

Besluit van de gemeenteraad van Dinkelland d.d. 7 oktober 2014 tegen de voorgenomen tolheffing door het verkeersministerie van de Bondsrepubliek Duitsland:

 “levendigheid in het Nederlands-Duitse grensgebied bevorderen – nieuwe grenzen vermijden”

mautDe gemeente Dinkelland als lid van de Euregio (het oudste Europese gemeentelijk samenwerkingsverband) maakt met haar inwoners en bedrijven onderdeel uit van een levendig Duits-Nederlands grensgebied.

Naar aanleiding van de resolutie door de Euregio en de actuele discussie spreekt de gemeenteraad van Dinkelland het volgende uit:

Europa betekent voor de Dinkellandse bevolking in het dagelijks leven: het bezoeken van familie en vrienden, winkelen, werken, recreëren aan de andere kant van de grens. Sinds de openstelling van de Europese binnengrenzen – mede tot stand gekomen door de inspanning van de Euregio’s – heeft de Europese gedachte, in het Euregiogebied en ook in Dinkelland, geleid tot groei van werkgelegenheid en het internationale bedrijfsleven.

De gemeenteraad van Dinkelland heeft er kennis van genomen dat, ondanks de kritiek op de plannen van het verkeersministerie van de Bondsrepubliek Duitsland om tolheffing in te voeren, er geen voor de grensregio bevredigende oplossing mogelijk lijkt. De gemeente Dinkelland is door een „Bundesstraβe“ met de buurstad Nordhorn verbonden waarlangs duizenden malen per dag „klein grensverkeer“ plaatsvindt. Dit grensverkeer wordt met de voorgestelde maatregelen zwaar getroffen. De handel, horeca, recreatie en evenementen met Duitse klanten zullen met het doorvoeren van de tolmaatregelen duidelijk omzetverlies lijden. Daaruit voortvloeiend ontstaat schade voor Dinkellandse bedrijven en hun werknemers.

De negatieve gevolgen voor het toerisme treffen niet alleen de Nederlandse kant van de grens. Ook restaurants, overnachtingsmogelijkheden en detailhandel in het Duitse grensgebied zullen onder de tolheffing lijden. Want het motto „één vakantie – twee landen“ dat bezoekers uit Duitsland en andere Europese landen naar het grensgebied trekt, geldt na invoering van de tolheffing alleen nog met beperkingen.

Een antwoord op de demografische ontwikkelingen en de mogelijkheid tot besparingen is in het grensgebied meer dan ooit de samenwerking door Duitse en Nederlandse ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Die samenwerking wordt door de tolheffing bemoeilijkt, met eveneens negatieve gevolgen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Doorzetten van de jongst bekend geworden tolheffingsplannen brengt de werkgelegenheid in het nabij de grens gelegen Euregiogebied in gevaar, en belast daarmee indirect ook de gemeentelijke begroting. De gemeenteraad van Dinkelland verzoekt het Duitse verkeersministerie om, bij de concrete uitwerking van de tolplannen, rekening te houden met de belangen van de bevolking en de bedrijvigheid in de Nederlands-Duitse grensregio. Met dit verzoek wordt naar mening van de gemeenteraad tot nu geen rekening gehouden. De gemeenteraad van Dinkelland verwacht concreet dat de tolheffing voor personenverkeer zo wordt uitgewerkt, dat het grensverkeer in de regio en haar mensen niet worden belast.

De gemeenteraad van de gemeente Dinkelland verzoekt de regering van de Duitse Bondsrepubliek daarom nadrukkelijk om, ook in de toekomst, geen tolheffing in te voeren voor de zogenaamde “Kreis-, Landes- en Bundesstraβen”.

 

Resolution des Rates der Gemeinde Dinkelland (NL) zu den Maut-Plänen des Bundesverkehrsministeriums 

Deutsch-Niederländischen Alltag im Grenzraum fördern – neue Grenzen vermeiden

Folgende Resolution ist vom Rat der Gemeinde Dinkelland am 07.10.2014 beschlossen worden:

„Die Gemeinde Dinkelland als Mitglied der EUREGIO, des ältesten europäischen Kommunalverbundes mit seinen Menschen und Unternehmen ist Teil eines lebendigen deutsch-niederländischen Grenzraums.

Angeregt durch die Resolution der EUREGIO und den aktuell geführten Diskussionen formuliert der Rat der Gemeinde Dinkelland:

Europa ist für die Dinkelländer und Dinkelländer Alltag: Besuch bei Familie und Freunden, Einkaufen, Arbeiten, Freizeit gestalten auf der jeweils anderen Seite der Grenze gehören für viele zum täglichen Leben. Seit Öffnung der europäischen Binnengrenzen – unterstützt durch die Arbeit der Euregios – hat die europäische Idee im EUREGIO-Gebiet und insbesondere auf dem Gebiet der Gemeinde Dinkelland nachhaltige Erfolge bei der Beschäftigungsentwicklung und bei der wachsenden Internationalisierung der Wirtschaft erzielt.

Der Rat der Gemeinde Dinkelland musste zur Kenntnis nehmen, dass trotz der bundesweit feststellbaren Kritik an den Maut-Plänen des Bundesverkehrsministeriums der Bundesrepublik Deutschland keine für die Grenzregionen zufriedenstellende Lösung erkennbar scheint: Die Gemeinde Dinkelland ist durch eine Bundesstraße mit der Nachbarstadt Nordhorn in Deutschland verbunden und wäre bei einer entsprechenden Mautregelung beim täglich tausendfach stattfindenden „kleinen Grenzverkehr“  erheblich betroffen. Handel, Gastronomie, Freizeit- und Veranstaltungsunternehmen mit deutscher Kundschaft würden bei einer entsprechenden Umsetzung der Maut-Pläne spürbare Umsatzeinbußen erleiden – mit entsprechenden Folgen für die Betriebe und die dort Beschäftigten.

Die negativen Folgen im Tourismus treffen dabei nicht nur die niederländische Seite. Auch Restaurants, Übernachtungsstätten, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel im deutschen Grenzgebiet werden unter der Maut leiden. Denn das Motto „ein Urlaub – zwei Länder“, das Besucher aus Deutschland und dem europäischen Ausland in diesem Gebiet zieht, gilt dann nur noch mit Einschränkungen.

Eine Antwort auf Einsparzwänge und Demografischen Wandel ist im Grenzgebiet mehr denn je die Zusammenarbeit von niederländischen und deutschen Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen. Diese Zusammenarbeit wird durch die Maut ebenso erschwert, wie die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung.

Eine Umsetzung der jüngst bekannt gewordenen Maut-Pläne gefährdet damit Arbeitsplätze im grenznahen EUREGIO-Gebiet und belastet indirekt auch die öffentlichen Haushalte. Die Unterzeichner fordern das Bundesverkehrsministerium auf, bei der konkreten Ausgestaltung der Maut-Pläne die Interessenslage der Menschen und der Wirtschaft in den deutsch-niederländischen Grenzregionen zu berücksichtigen. Diese Anliegen werden nach Ansicht des Rates der Gemeinde Dinkelland immer noch nicht berücksichtigt. Konkret erwartet der Rat der Gemeinde Dinkelland,  dass die Regelungen zur PKW-Maut den Grenzverkehr  der Region und ihrer Menschen  nicht belasten.

Der Rat der Gemeinde Dinkelland fordert die Bundesregierung Deutschlands nachdrücklich auf, auch in Zukunft auf die Erhebung einer Maut für PKW auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu verzichten.“

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.