Motie:Visienota Omzien naar elkaar

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 21 januari 2014

Agendapunt 12: Voorstel inzake vaststelling Visienota Omzien naar elkaar

Indiener: Fractie Lokaal Dinkelland, fractie VVD, fractie Broekhuis

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 21 januari 2014

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerp-visienota Omzien naar elkaar;

Dat deze  visienota is ontstaan na verschillende bijeenkomsten en besprekingen in commissie en raad (contourennota april 2013, bijeenkomsten met werkveld, radenbijeenkomsten met Tubbergen) 

Dat de raad en het werkveld in het voorbereidingstraject de mogelijkheid hebben gehad om inhoudelijke inbreng te leveren en kaders te stellen;

Dat de grondgedachten, principes en ambities  weergegeven in de visienota kunnen worden onderschreven;

Dat echter tijdens de commissievergadering is gebleken dat er nog veel vragen en onduidelijkheden leven  ten aanzien van de uitwerking en de uitvoering;

Dat de raad op de hoogte wil worden gehouden van de voorgenomen stappen in het vervolgtraject en daarbij per fase en per onderdeel de mogelijkheid wil hebben regie te voeren;

Dat daarbij ook wordt gedacht aan de mogelijkheid een raadsklankbordgroep in te stellen;

Draagt het college op

 

I.de raad tijdig, volledig en adequaat op de hoogte te houden van de voorgenomen stappen in het verdere traject van uitwerking en uitvoering, inclusief relevante regionale en landelijke ontwikkelingen, zodanig dat de raad in de positie is regie te kunnen blijven voeren in het proces;

II.de uitwerking en uitvoering van de Visienota en de daarin vastgelegde principes en ambities vorm en inhoud te geven op basis van de volgende centrale uitgangspunten:

-zo weinig mogelijk bureaucratie in de uitvoering;

-de budgetten komen daadwerkelijk bij de zorg terecht;

En draagt zijn presidium op

De raad een voorstel te doen over de concrete vormgeving van de betrokkenheid en regie van de raad, waarbij de optie instelling van een raadsklankbordgroep-3D wordt meegenomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie’s Lokaal Dinkelland, VVD, J. Broekhuis

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.