Woord (in)formateur tijdens persconferentie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Samen verder !

Dat was het devies waaronder wij Dinkellanders opriepen om op 19 maart jl. op Lokaal Dinkelland te stemmen. Ons verkiezingsprogramma maakte duidelijk waarom wij die oproep hebben geplaatst. Zo hebben we uitvoerig uit de doeken gedaan welke rijkstaken worden overgeheveld naar Gemeente en dat de gevolgen van de overheveling grote gevolgen zal hebben. Er wordt veel van de organisatiekracht en creativiteit van gemeente bestuurders gevergd. En we hebben ons gevoerde beleid uitgelegd en gevraagd om hernieuwd vertrouwen. 

En toen, op 19 maart jl. heeft bijna de helft van de Dinkellanders op ons gestemd. Dat leverde ons 10 van 21 raadszetels op. We concluderen daaruit drie dingen. Ten eerste een goedkeuring van ons uitgevoerde beleid gedurende de afgelopen 4 jaar. Ten tweede dat ons verkiezingsprogramma de kiezer aanspreekt. En ten derde dat we er in geslaagd zijn om veel stemmen vast te houden van de stemmen die ons 4 jaar geleden zijn gegund. We hoeven niet meer uit te leggen welke kwestie destijds de verkiezingen beheerste.

Maar na het tellen van de stemmen was ook duidelijk dat we geen absolute meerderheid hebben en met een andere partij een coalitie zouden gaan vormen. Niet deelnemen in het college is nimmer aan de orde geweest. Daarop hebben wij het voortouw genomen om te komen tot onderhandelingen over de vorming van een nieuw college. In het allereerste begin is ook met de VVD gesproken. Voor de hand liggend, omdat wij afgelopen 4 jaar een college vormden met die partij. Echter twee redenen zijn er aan te voeren om niet met de VVD verder te gaan. We zouden samen slechts 12 van 21 zetels hebben en de wetenschap van een stroeve samenwerking gedurende de afgelopen 4 jaar zo als wij die achter de schermen toch hebben ervaren. En uitbreiding van een college met nog meer partijen zou ten koste gaan van organisatiekracht en creativiteit.

De hiervoor benoemde bespiegelingen hebben er toe geleid dat wij aan tafel kwamen met het CDA. Zeker in de eerste besprekingsronden was sprake van een afwachtende en aftastende houding, zowel van onze zijde als ook van CDA-zijde. We hebben ter sprake gebracht dat wij ´´thuis´´ toch veel hebben uit te leggen nu wij de onderhandelingen aangaan met een partij, die in onze ogen in een nog recent verleden veel Dinkellandse belangen heeft geschaad. Zeker nu het CDA  zich ook nog laat vertegenwoordigen door overwegend de zelfde personen als destijds. Maar na een aantal interne terugkoppelingen hebben we besloten om verder te praten met het CDA. Als belangrijkste motivaties daarvoor noemen de volgende. De inhoud van een collegeprogramma weegt zwaar en de constatering dat wij ons verkiezingsprogramma nagenoeg geheel ‘’kwijt’’ konden in dat collegeprogramma. Wie dat programma zal uitvoeren komt dan op de tweede plaats. Maar twee zaken zijn toch belangrijk om te noemen. Ten eerste dat onze beoogde wethouders in de gelegenheid zijn gekomen om de werkzaamheden die zij de afgelopen vier jaar uitvoerden kunnen gaan voortzetten en waar de kiezer ook zijn goedkeuring aan heeft gehecht. En ten tweede het feit er een college wordt gevormd waarin ca. 80% van de kiezers is vertegenwoordigd.     

Duidelijk van meet af aan was dat de portefeuille zo als die afgelopen vier jaar in handen was van een wethouder met een baan van 0,5 fte zwaar zou worden vanwege de tijd die gevergd zou worden nu meerdere rijkstaken (de 3-d’s) op ons afkomen. In overleg is op dit gebied een portefeuilleverdeling tot stand gekomen die recht doet aan dat wat Dinkellandse burger mag verwachten; namelijk dat we taken waarvoor we als gemeenschap staan effectief en efficient kunnen worden uitgevoerd door het college.

Met het vertrek van een wethouder is er een reeks van taken te herverdelen. Wij hebben de overtuiging dat deze taken die in goede handen komen. Doorlopend hebben wij ons de vraag gesteld of wij ons laten leiden door de emotie rond de persoon Eric Kleisen of ons moeten leiden door de ratio om de bestuurder die hij is. Wij hebben gekozen voor de ratio in de overtuiging dat dit goed is voor Dinkelland.

Wij  beseffen ons dat er kiezers zijn die de emotie laten prevaleren. Dat is een goed recht en wij respecteren dat. Het is aan onze raadsfractie en aan onze wethouders in het college om waar te maken dat wat we voor ogen hebben zal gaan gebeuren: ons verkiezingsprogramma en daarmee feitelijk ook het collegeprogramma waarmaken zo als beloofd. Over vier jaar zal de kiezer wederom spreken en is het aan ons om rekenschap en verantwoording af te leggen.

Tot slot nog een woord over de college-samenstelling. Vanaf het eerste moment heeft Lokaal Dinkelland ingezet op een meerderheid in het college. In de verdeling 3 om 2 komt dat nu ook tot uiting. In fte’s gaat het daarbij om 2.0 tegen 1.6. Met in totaal 3,6 fte is het college daarmee uitgebreid met 0,55 fte. Gelet op de eerder aangehaalde overheveling van  rijkstaken en het voornemen om het bestuur dicht bij de burger te brengen een uitbreiding die zeer wel verdedigbaar is. Ook gezien in het licht dat de gemeentelijke begroting met meer dan 50% zal groeien door die overheveling.

Wij vertrouwen erop dat deze verklaring helderheid verschaft over onze beweegredenen om te komen tot het college zo als nu klaar staat. We wensen hen veel succes met de uitvoering van het programma. Onze fractie zal hen positief-kritisch blijven volgen indachtig de belofte die wij hebben gedaan aan onze kiezers.  

In(formateur) M.Kamphuis     

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.