Bedrijfsverplaatsing Werktuig en Bouwdienst

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

wbVoorzitter,
Het gaat gelukkig al iets beter net de Nederlandse economie en bedrijven durven weer te investeren, doch voor de Werktuig en Bouwdienst is dit maar gedeeltelijk van toepassing. W&B was voor de crises al bezig met deze bedrijfsverplaatsing c.q. uitbreiding van hun bedrijf naar een geschikte locatie om hun klanten beter ter dienst te kunnen zijn, met een uitvalbasis aan de rand van de kern Denekamp.

Een locatie die uiteindelijk werd gevonden op de voormalige vuilstortplaats aan de Brandlichterweg en op 31 mei 2012 werd deze aangekocht van de gemeente.
Verplaatsing naar de Brandlichterweg vraagt om een herziening van het vigerend bestemmingsplan.

Dit bestemmingsplan heeft binnen de fractie van Lokaal Dinkelland veel discussie teweeggebracht.
Als fractie hebben wij gesproken met alle partijen in deze: zowel de omwonenden, eigenaren van de manege en met W&B. Ook zijn wij ter plekke geweest, zowel op de oude als op de mogelijke nieuwe locatie.
De huidige locatie biedt het bedrijf onvoldoende uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor het niet langer mogelijk is om hier op de lange termijn een gezond en duurzaam bedrijf te exploiteren, bovendien is het bedrijf nu genoodzaakt om veel van hun machinerieën op meerdere locaties onder te brengen.

wb2Voorzitter,
De locatie Brandlichterweg wierp voor ons als fractie Lokaal Dinkelland diverse vragen op.
Ook de omwonende en eigenaren van de manege hebben deze zorg geuit.
B.v. ten aanzien van de kwaliteit van het grondwater als het te bebouwen terrein wordt afgedekt met folie.
Op dit moment zou er t.a.v. de grondwaterkwaliteit geen aanleiding zijn om te veronderstellen dat sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s.   De provincie Overijssel heeft haar goedkeuring hiervoor afgegeven
Gelukkig wordt in ieder geval gedurende 3 jaar de grondwaterkwaliteit in de gaten gehouden.
Mochten de interventiewaarden verhogen, dan gaan we uit van passende maatregelen en langere monitoring.

Met de vestiging van Werktuig en Bouwdienst Denekamp wordt de al aanwezige bedrijfsbestemming opnieuw benut en worden de ter plaatse aanwezige verontreinigde gronden in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving gesaneerd. Dit betekent een aanzienlijke kwaliteitsverbetering op de aangekochte locatie, wij hadden graag gezien dat de gehele locatie gesaneerd zou worden.
Zou de wethouder kunnen inschatten wat de extra kosten (voor de gemeente) zijn van volledige sanering
Als de gehele locatie gesaneerd zou worden, zou het probleem van de verkeerstoename op een gedeelte van de Brandlichterweg mogelijk verlicht kunnen worden door via het zuidwestelijke gedeelte van het terrein de aan- en afvoerroute te laten plaatsvinden met een aansluiting op de randweg.

Voor de schoolgaande jeugd is het bij het aanleggen van de randweg een fietspad achter de beoogde locatie aangelegd.
De verkeersveiligheid moet geborgd zijn en wij gaan er van uit dat daarvoor afdoende maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld door de aanleg van een verhoogd inrit op de locatie of snelheids beperkende maatregeling vanaf de rotonde tot aan de Voskampsweg.

De fractie van Lokaal Dinkelland vraagt dan ook de wethouder om met de Werktuig en Bouwdienst in overleg te gaan om het aspect verkeersveiligheid te bespreken, en na een jaar dat de Werktuig en Bouwdienst daar gevestigd is, een evaluatie van de verkeerssituatie te overleggen.

wb3Voorzitter,
In de zienswijze van de manege wordt gewezen op het mogelijk intrekken van het veiligheidscertificaat als de geluidsbelasting te hoog is en de veiligheid in het geding komt.
Het veiligheidscertificaat stelt in haar voorwaarden dat het in de stalruimte en bij de rijbanen rustig dient te zijn.
In de terreininrichting voor de W&B is hier optimaal rekening mee houden. Aan de zijde van de manege zal W&B een kantoor en aansluitend grote hal bouwen met helemaal achter op het perceel, ter plaatsen van de opslag van materialen, een keerwal van 4,5 meter hoog.
Door deze inrichting zou volgens Akoestisch bureau TINDEMAN een voor de manege gunstigere situatie ontstaan dan nu het geval is.

Voorzitter,
Betreffende de verplaatsing van de W&B Denekamp heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de provincie Overijssel. Hierbij is op verzoek van de provincie inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste overwegingen zijn om de W&B Denekamp te verplaatsen.
Betreffende de inspraak heeft het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 20 november 2013 tot en met 31 december 2013 ter inzage gelegen. In deze periode zijn in totaal 4 inspraakreacties ingekomen. De ingediende inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen van dit bestemmingsplan.
Hierop zijn naderhand geen inspraakreacties meer ontvangen bij de provincie, en het bestemmingsplan is dan ook definitief vastgesteld.

Voorzitter,
De fractie Lokaal Dinkelland heeft gepoogd om een beslissing te nemen op basis van feiten. Ten aanzien van de veiligheid kunnen we echter onze gevoelens niet geheel uitsluiten en zien we graag dat er aanvullende maatregelen worden genomen.
Desondanks gaan we akkoord met het voorstel en wensen we W&B Denekamp een goede toekomst.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.