Motie: Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 27 januari 2015
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: afvalwaterinjecties NAM
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, fractie CDA en fractie VVD
            

De raad van de gemeente Dinkelland 

In vergadering bijeen op 27 januari 2015 

constaterende

dat er naar aanleiding van de berichtgeving in de media sprake is van maatschappelijke onrust over het injecteren van afvalwater door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in lege gasputten in Twente;

dat er veel onduidelijkheden zijn over de risico’s die deze afvalwaterinjecties en het transport naar de injectielocaties met zich meebrengen en dat de verschillende betrokken partijen en deskundigen elkaar daar bovendien in tegenspreken;

dat vaststaat dat er inmiddels veel nieuwe kennis beschikbaar is omtrent risico’s van injectie van vervuild water in de ondergrond;

dat Provinciale Staten van Overijssel een motie heeft aangenomen waarin wordt aangedrongen op

een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van het injecteren van afvalwater in Twentse gasvelden;

spreekt uit

van oordeel te zijn dat de Milieu Effect Rapportage (MER) uit 2006, waarop het oorspronkelijke besluit tot afvalwaterinjectie is genomen, door de voornoemde nieuwe inzichten als verouderd moet worden aangemerkt;

van oordeel te zijn dat alleen door middel van een nieuw en onafhankelijk onderzoek de meest recente inzichten en ontwikkelingen en mogelijke economische, maatschappelijke en milieutechnische risico’s  in kaart  kunnen worden gebracht;

van oordeel te zijn dat een dergelijk onderzoek daarom noodzakelijk is;

van oordeel te zijn dat dit onderzoek zich ook expliciet moet uitstrekken tot alternatieve mogelijkheden voor de behandeling van afvalwater, anders dan door injectie in oude boorputten,

van oordeel te zijn dat de onduidelijkheden en de maatschappelijke onrust rondom het onderwerp afvalwaterinjecties dermate groot is dat de huidige praktijk van transporteren en injecteren moet worden opgeschort tot het moment dat de resultaten van het genoemde onafhankelijke onderzoek bekend zijn;

van oordeel te zijn dat de motie van Provinciale Staten extra ondersteuning behoeft vanuit de betrokken gemeenten.

Draagt het college op: 

I. bij het Rijk en de overige betrokken bevoegde instanties aan te dringen op een breed en onafhankelijk onderzoek:

-op basis waarvan alle actuele en relevante kennis beschikbaar komt over de economische, maatschappelijke en milieutechnische risico’s van transport van afvalwater en injectie er van in de bodem van Twente;

-naar reële alternatieven voor de huidige praktijk van afvalwaterinjectie

II. bij het Rijk en de betrokken bevoegde instanties aan te dringen op het opschorten van de huidige praktijk van transporteren en injecteren tot aan het moment dat de resultaten van het onderzoek bekend zijn;

En draagt zijn presidium op

deze motie toe te zenden aan de Raden van de Twentse gemeenten, Provinciale Staten in de provincie Overijssel en aan 2de kamer der Staten Generaal.

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland, 27 januari 2015
Fracties: Lokaal Dinkelland, CDA Dinkelland en VVD

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.