Motie: Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering: 10 november 2015
Agendapunt: 3 voorstel inzake vaststelling programmabegroting en meerjarenperspectief
Onderwerp: Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, fractie CDA, fractie D66.

De Raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 10 november 2015

Overwegende
Dat wij leven in een tijd van fundamentele veranderingen, in allerlei gedaanten en op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, gemeentelijk en individueel;

Dat er in samenhang daarmee belangrijke ontwikkelingen waar te nemen zijn bij en rondom de lokale overheid, zo ook de gemeente Dinkelland:

  • -Gemeentelijke taken worden substantieel uitgebreid;
  • Er is veel beweging op het veld van intergemeentelijke samenwerking;
  • Het eigen autonome speelveld van gemeenten wordt kleiner, het web van samenwerkingsverbanden daarentegen wordt groter en complexer
  • De relatie en interactie tussen lokale overheid en lokale samenleving verandert van ‘verticaal’ naar ‘horizontaal’;
  • de digitalisering van de maatschappij gaat snel en steeds sneller;

Dat de decentralisatie van taken vanuit de centrale overheid is gebaseerd op het uitgangspunt dat de ontvangende gemeenten stevige lokale eenheden zijn en dat de centrale overheid daarom gemeentelijke schaalvergroting aanmoedigt;

Dat de lokale overheid, kortom, onder druk staat;

Spreekt uit
Het als een grote verantwoordelijkheid te zien ervoor te zorgen dat Dinkelland ook in de toekomst haar samenleving dient als een lokale democratie met invloed, met professionaliteit én met toekomst!

Dat het daarom juist nu zeer gewenst te besluiten tot een onafhankelijk onderzoek naar de vraag of de schaal en de omvang van de gemeente Dinkelland toekomstbestendig is om de burgers van Dinkelland voldoende te kunnen bedienen;

Dat het creëren van Noaberkracht een goede stap is gebleken op de weg naar toekomstbestendigheid, maar dat vanaf het moment dat Noaberkracht op de tekentafel ontstond wij al weer vijf jaar verder zijn;

Dat het hierbij is het logisch om het onderzoek als eerste te richten op de schaal Tubbergen-Dinkelland, door het in beeld brengen van de voor- en nadelen van een bestuurlijke samenvoeging Dinkelland – Tubbergen;

Dat er echter ook ‘buiten de deur’ moet worden gekeken, door het onderzoek ook uit te voeren op de schaal van het gebied Noordoost Twente, een logische geografische afbakening gelet op de volksaard, de sociale verbondenheid en de samenwerking die er tussen deze vier gemeenten al is,

Draagt het college op:
I        In nauw overleg met de raad uiterlijk in de raadsvergadering van februari 2016 een Plan van Aanpak te presenteren met onderzoeksvragen dat antwoord kan geven op de volgende vraag:

Op welke wijze de samenleving van de huidige gemeente Dinkelland een toekomstbestendige, volwaardige, lokale democratie kan worden geboden met de daarbij behorende schaal en professionaliteit? Daarbij is het van belang dat inwoners van de gemeente zich herkennen in de te onderzoeken schaal en professionaliteit. In dit onderzoek dient eerst gekeken te worden naar de voor- en nadelen van een eventueel bestuurlijke samengaan van Dinkelland en Tubbergen. Dit is logische gelet op de reeds bestaande ambtelijke samenwerking in Noaberkracht. Als tweede kan onderzocht worden wat de voordelen zijn voor een toekomstbestendige invulling voor de samenleving als de samenwerking met Oldenzaal en Losser wordt geïntensiveerd.

II       Deze motie te zenden aan de raden van de gemeente Losser, Oldenzaal en Tubbergen en deze uit te nodigen mee te denken bij het formuleren van onderzoeksvragen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland, 10 november 2015
Fractie Lokaal Dinkelland,
Fractie CDA Dinkelland en Fractie D66

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.