Motie: inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 3 november 2015
Agendapunt 12: Voorstel inzake vaststelling Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
Indiener: Fractie Lokaal Dinkelland, Fractie VVD

De raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 3 november 2015

Overwegende
Dat ter vaststelling door de raad voorligt het ontwerp-Uitvoeringsprogramma ‘op weg naar de duurzame gemeenten Dinkelland en Tubbergen 2016-2021’, als vervolg op de nota van 18 februari 2014 ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020’;

Dat geconstateerd kan worden dat het voorgelegde uitvoeringsprogramma de achterliggende visie op duurzaamheid goed weergeeft, maar de concrete uitvoering onvoldoende SMART beschrijft;

Dat de 12 speerpunten die in het programma staan genoemd nader moeten worden uitgewerkt en door vertaald in concrete uitvoeringspunten met bijbehorende financiële paragraaf, inclusief subsidiemogelijkheden;

Spreekt uit
Dat de gemeente Dinkelland bezig is op het beleidsterrein duurzaamheid goede en concrete stappen te zetten, dat echter voor het realiseren van het ideaaldoel ‘bestendigen’ een verdere intensivering, concretisering en verbreding nodig is;

Dat daarbij expliciet aandacht moet zijn voor:

  • het uitgangspunt ‘wij doen het samen met burgers, bedrijven en scholen’;
  • effectief gebruik van financiële prikkels, inclusief subsidies;
  • het bereiken van de jeugd als de toekomstige ambassadeurs van duurzaamheid;
  • het streven naar een energie-neutrale gemeente Dinkelland;

Dat maatschappelijke participatie, ‘iedereen doet mee’, ook en juist bij duurzaamheid een belangrijke pijler behoort te zijn, hetgeen tot uiting dient te worden gebracht door toepassing van het beginsel ‘Social Return On Investment (SROI)’;

En draagt het college op
1. Bij de uitwerking en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma ‘op weg naar de duurzame gemeenten Dinkelland en Tubbergen 2016-2021’, de volgende uitgangspunten expliciet mee te nemen:

  • de gemeente doet het samen met burgers, bedrijven en scholen;-er wordt effectief gebruik gemaakt van financiële prikkels en van subsidies;
  • er wordt ingezet op het bereiken van de jeugd als de toekomstige ambassadeurs van duurzaamheid;
  • einddoel is een energie-neutrale gemeente Dinkelland;
  • er wordt bij inkopen en aanbestedingen concreet verplicht tot inzet van S.R.O.I.;

2. De raad in de periodieke planning&control-rapportages actueel te informeren over de voortgang.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Lokaal Dinkelland en fractie VVD

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.