Motie: Kapverordening Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 21 april 2015
Agendapunt 8: Voorstel inzake vaststelling Kapverordening Dinkelland

Indiener: Fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland 

In vergadering bijeen op 21 april 2015

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerp-Kapverordening Dinkelland 2015;

Dat deze nieuwe kapverordening vier zaken beoogt: actualisering, harmonisatie, deregulering en kostenbesparing;

Dat de nieuwe verordening qua opzet en werkwijze is gebaseerd op het vertrouwen dat de Dinkellandse burger zich zeer bewust is van het belang van groen en bomen in Dinkelland;

Dat dit belang is gelegen in de aantrekkelijkheid van Dinkelland als toeristische gemeente, maar zeker ook als woon- en leefgemeente en als habitat voor flora en fauna die kenmerkend is voor onze gemeente;

Dat wij met deze nieuwe kapverordening een heel nieuwe weg inslaan die heeft te maken met het omdenken dat ook op andere disciplines is ingezet, denk bijvoorbeeld aan sport en zorg;

Dat het belangrijk is de effecten van deze vernieuwing op het gedrag van onze burgers goed te monitoren;

Spreekt uit

Dat door middel van een goede registratie van illegale kap de effecten van uitvoering van de nieuwe kapverordening moeten worden bijgehouden;

Dat op basis van deze registratie een grondige evaluatie van de effecten van de nieuwe kapverordening dient plaats te vinden;

Dat de implementatie van de nieuwe kapverordening en de daaraan ten grondslag liggende denkwijze goed gecommuniceerd dient te worden met de gemeenschap van Dinkelland;

Dat de educatieve mogelijkheden rondom de nieuwe kapverordening in samenspraak met de scholen, in bijvoorbeeld schoolprojecten moeten worden benut;

Dat het belangrijk is inzicht te hebben in de te realiseren kostenbesparing;

En draagt het college op

  1. en dekkend en multimediaal systeem te ontwerpen en uit te voeren voor een zo volledig mogelijke registratie van meldingen van illegale kap;
  2. Na de winter van 2015-2016 en na de winter van 2017-2018 een uitgebreide evaluatie uit te voeren, gericht op:
  • het in beeld brengen van de effecten van de nieuwe kapverordening op het fenomeen illegale kap;
  • het in beeld brengen van de kostenbesparing ten opzichte van de uitvoering van de huidige kapverordening

3. De resultaten van deze evaluatie voor te leggen aan de raad, zodat de raad in de                     gelegenheid wordt gesteld de effecten van de nieuwe kapverordening zorgvuldig                     te beoordelen;

De nieuwe kapverordening goed te communiceren met de gemeenschap en mogelijkheden tot het uitvoeren van schoolprojecten te stimuleren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.