Motie: Lokale visie op vervoer

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering: 3 november 2015
Agendapunt 11 lokale visie op vervoer
Indieners:  fractie’s Lokaal Dinkelland en CDA Dinkelland

De Raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 3 november 2015

Constaterende:
Dat de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de regionale Visie ‘Samen op weg: Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid en in te stemmen met de lokale Visie ‘in beweging! Visie op mobiliteit in Dinkelland en Tubbergen’ ;

Dat de raad tevens wordt voorgesteld het college de opdracht te verstrekken tot het starten van een lokale vervolgopdracht;

Overwegende:
Dat mede op basis van de regionale visie in de lokale visie de uitgangspunten zijn vastgelegd voor de door de gemeente Dinkelland gereguleerde vervoersvoorzieningen;

Dat één van de uitgangspunten daarbij maatwerk is;

Dat er juist op dat punt aanleiding is tot bezorgdheid en oplettendheid;

Spreekt uit van oordeel te zijn:
dat in de uitvoering van het lokale vervoersbeleid een goede balans moet zijn tussen kosten en kwaliteit waarbij er voldoende aandacht en ruimte is en blijft voor individuele vervoerbehoeften;

dat de regionale visie moet worden gezien als richtinggevend en zelfs leidend voor de lokale visie, maar dat zij zeker niet bindend en beperkend mag zijn voor de lokale invulling van maatwerk;

dat de gemeente Dinkelland zelf moet kunnen blijven bepalen hoe de vervoersvoorzieningen lokaal worden ingevuld en vormgegeven;

dat lokaal maatwerk mag afwijken van de regionale visie als dat het centrale uitgangspunt iedereen moet mee kunnen doen’ dit in redelijkheid vereist;

dat de voorgenomen herindicaties van vervoerscliënten op zich prima zijn, mits zij niet zijn belast met de vooronderstelling van te realiseren bezuinigingen;

Draagt het college op:

  • Bij de invulling van de lokale vervolgopdracht expliciet aandacht en ruimte te geven aan maatwerk voor kwetsbare vervoerscliënten, zoals mensen met een beperking en leerlingen;
  • Hiervoor passende criteria en procedures te ontwikkelen, waarbij zorgvuldigheid naar de vervoerscliënten voorop staat;
  • Het hiertoe op te stellen communicatieplan vóór uitvoering ter kennisneming aan de raad voor te leggen;
  • Na één jaar de regionale samenwerking te evalueren en de resultaten hiervan te delen met de raad;
  • De raad adequaat op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en vervolgstappen;

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland, 3 november 2015

Fractie’s  CDA Dinkelland en Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.