Motie: MER Technology Base Twente

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 3 november 2015
Agendapunt 16: MER Technology Base Twente
Onderwerp: MER Technology Base Twente
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, en CDA          

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 3 november 2015 

Overwegende
Dat ter behandeling en besluitvorming voorligt het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2015 tot vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER Technology Base Twente;

Dat dit besluit een belangrijke stap is in de verdere ruimtelijke ontwikkeling van het voor Dinkelland bijzondere gebied ‘voormalige vliegbasis Twente’ en de directe omgeving van dat gebied;

Dat het terrein waarop het voorliggende voorstel betrekking heeft deels is gelegen in de gemeente Dinkelland;

Dat het gaat om een bijzonder gebied, gelegen aan de noordzijde van het plangebied, ter grootte van ongeveer 12 hectare;

Spreekt uit
Dat in en direct rondom het genoemde in Dinkelland gelegen gebied sprake is van natuurwaarden, landgoederen, agrarische bedrijfsvoering en landschappelijk hoogwaardige woonfuncties;

Dat dit gebied dus met recht kwetsbaar en landschappelijk zeer is te noemen;

Dat er, juist in de context en in het vervolg van dit belangrijke en mogelijk verstrekkende ruimtelijke proces, alle reden is voor bezorgdheid en extra aandacht voor dit gebied en de belangen van haar bewoners;

En roept het college op

  1. In de verdere procesgang extra aandacht te hebben voor het hierboven beschreven gebied en haar bewoners;
  2. Zich ervoor in te zetten dat de kenmerken en de functie van dit gebied ongeacht de toekomstige inrichting en functie van het plangebied als totaal met de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid worden betrokken bij de mogelijke ontwikkelingen in dit gebied;
  3. De vervolgstappen in dit proces en de consequenties ervan voor Dinkellands deel van het plangebied adequaat te communiceren met de raad;

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland, 3 november 2015
Fractie Lokaal Dinkelland en CDA

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.