Motie: Nadelige gevolgen Wwz, m.n. ketenbepaling, in het bijzonder op onderwijs

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering: 21 april 2015
Agendapunt: Open debatronde

Onderwerp: nadelige gevolgen Wwz, m.n. ketenbepaling, in het bijzonder op onderwijs

Indieners: CDA, Lokaal Dinkelland,

De Raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 21 april 2015

 Constaterende

dat per 1 juli 2015 als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de zogenaamde ketenregeling als bedoeld in artikel 7:668a BW wijzigt, waardoor werkgevers worden beperkt in hun mogelijkheden werknemers in te zetten op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;

dat vanaf 1 juli 2015 slechts drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer gesloten mogen worden, de vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst geldt van rechtswege als aangegaan voor onbepaalde tijd;

Dat de keten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten pas wordt doorbroken wanneer de tussenpozen tussen de arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden bedragen en dat de looptijd van de elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten niet meer dan 24 maanden mag bedragen;

Overwegende

dat vanuit verschillende sectoren, zoals het MKB, land- en tuinbouw en onderwijs, signalen komen dat door de nieuwe Wwz problemen worden voorzien wat betreft het aannemen van tijdelijke krachten en de verregaande verplichtingen voor werkgevers richting werknemers;

dat diverse signalen laten zien, dat het beoogde effect van meer (vaste) banen nadelig beïnvloed wordt, doordat tijdelijke contracten minder snel zullen worden verlengd;

dat dit eveneens nadelig is voor de positie van tijdelijke krachten;

dat er in de gewijzigde ketenregeling van de Wwz, in tegenstelling tot de huidige wet, vanaf 1 juli 2015 geen uitzondering meer wordt gemaakt voor invallers in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor na drie keer (een losse dag) invallen zonder dat de tussenpozen tussen deze vervangingsbetrekkingen meer dan zes maanden bedragen, het recht op een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat;

dat de nieuwe regeling naar verwachting leidt tot aantasting van de kwaliteit van het onderwijs, doordat:

-het invullen van de vervangingsvraag wordt zeer bemoeilijkt en extra kosten met zich meebrengt welke eigenlijk bedoeld zijn voor het primaire proces in het onderwijs;

-leerkrachten noodgedwongen vaker voor samengevoegde groepen zullen staan;

-leerlingen, in het uiterste geval, naar huis moeten worden gestuurd;

dat dit leidt tot onduidelijkheid en onrust bij schoolbesturen, schooldirecties, leerkrachten en ouders;

Spreekt uit

van oordeel te zijn dat de nieuwe Wwz onbedoelde, nadelige effecten zal hebben voor werkgevers en voor de positie van tijdelijke krachten binnen verschillende sectoren;

van oordeel te zijn dat de nieuwe Wwz en de per 1 juli 2015 gewijzigde ketenregeling (artikel 7:668a BW) onbedoelde, nadelige effecten zullen hebben op het invullen van de vervangingsvraag in het onderwijs en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs;

van oordeel te zijn dat deze verwachte nadelige effecten moeten worden voorkomen, met name in het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen te waarborgen;

van oordeel te zijn dat de lokale overheid hier een duidelijk en krachtig signaal dient af te geven aan Den Haag;

van oordeel te zijn dat dit signaal ook dient te worden afgegeven aan alle andere partijen die in staat zijn bij te dragen aan een mogelijke (deel)oplossing, met name binnen het onderwijs;

En draagt zijn presidium, respectievelijk het college op

  1. Deze motie toe te zenden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de fracties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
  2. Deze motie toe te zenden aan de werkgevers- en vakorganisaties,   PO-Raad, VO-Raad, Vakbonden voor onderwijsgevenden, CNV, AoB en Algemene vereniging voor Schoolleiders;
  3. Deze motie toe te zenden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 21 april 2015
Fracties CDA en Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.