Motie: Parkeercontroles en parkeerboetes

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 31 maart 2015
Agendapunt: open debatronde
Onderwerp: parkeercontroles en parkeerboetes
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, fractie CDA           

De raad van de gemeente Dinkelland 

In vergadering bijeen op 31 maart 2015

Constaterende 

Dat er jaarlijks in Dinkelland ongeveer 950 parkeerboetes worden opgelegd: circa 450 in Ootmarsum, circa 300 in Denekamp en circa 200 in de overige kernen;

Dat tot 1 januari 2015 een regeling bestond op grond waarvan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), vallende onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie, per uitgeschreven parkeerbekeuring € 25 vergoedde aan de gemeente;

Dat deze regeling per 1 januari 2015 is ingetrokken, hetgeen voor de gemeente Dinkelland een inkomstenderving betekent van circa € 23.000 per jaar;

Dat de VNG namens de gemeenten in Nederland stelling neemt tegen de intrekking van deze regeling;

Overwegende 

Dat het evident is dat parkeerregulering en parkeercontroles een essentieel onderdeel vormen van de gemeentelijke taken;

Dat het hierbij gaat om de veiligheid van het verkeer en de verkeersdeelnemers, de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van bestemmingen en de leefbaarheid;

Dat een goed en consequent uitgevoerd parkeerbeleid, inclusief controles, rechtstreeks bijdraagt aan de economie en het toerisme in de meest bezochte kernen van Dinkelland; 

Dat er in de praktijk echter ook sprake is van boetes voor parkeerovertredingen waarbij de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet in het geding is, zoals geringe overschrijdingen van de blauwe zone-tijd op momenten dat er geen sprake is van hoge parkeerdruk;

Dat de boetes die onder deze definitie vallen bij sommige overtreders een gevoel van onrecht oproepen en contraproductief uitwerken op de toeristische aantrekkelijkheid van Dinkelland;

Spreekt uit

Dat bij het uitvoeren van het gemeentelijke parkeerbeleid, het controleren van het parkeren en het opleggen van boetes voor parkeerovertredingen

-de veiligheid van het verkeer en de verkeersdeelnemers,

-de doorstroming van het verkeer,

-de ongehinderde bereikbaarheid van bestemmingen en

-de leefbaarheid van de kernen

te allen tijde de basis en de leidende criteria moeten blijven;

Dat, nu ook nog eens de vergoedingsregeling voor parkeerboetes is ingetrokken, er echter aanleiding bestaat de intensiteit van de parkeercontroles en de beboeting door de gemeente nader te bezien;

Dat het daarbij gewenst is dat bij de beslissing tot het al of niet opleggen van een boete in concrete gevallen betekenis wordt toegekend aan de ernst en de impact van de overtreding;

Dat de beëindiging van de vergoedingsregeling van het CJIB, juist voor een gemeente als Dinkelland, met veel blauwe parkeerzonering, een uitermate slechte zaak is;

Dat alles op alles moet worden gezet, via de VNG en via de gebruikelijke politieke kanalen, om te bereiken dat deze vergoedingsregeling wordt hervat;

En draagt het college en de burgemeester op

  1. Bij de handhaving van het parkeerbeleid de nadruk te leggen op de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van bestemmingen en de leefbaarheid van de kernen;
  2. Zich ervoor in te zetten dat de vergoedingsregeling van het CJIB wordt hervat, onder meer door het uitoefenen van druk op het Ministerie van Veiligheid en Justitie via de VNG en de gebruikelijke bestuurlijke en politieke kanalen.
  3. Deze motie ter kennis te brengen van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 31 maart 2015
Fractie Lokaal Dinkelland en fractie CDA

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.