Motie: Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering: 31 maart 2015
Agendapunt: 11
Onderwerp: Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
Indiener: fractie CDA en Lokaal Dinkelland

 De Raad van de gemeente Dinkelland

 In vergadering bijeen op 31 maart 2015

 Constaterende:

Dat de raad is gevraagd in te stemmen met de nieuwe door het college voorgelegde planopzet voor de Commanderie in Ootmarsum en met de gefaseerde uitvoering van de plannen;

Dat het eerdere bestemmingsplan De Commanderie in beroep is vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op basis de constatering dat het plan onvoldoende is getoetst aan de zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking;

Dat de genoemde beroepsprocedure bij de Raad van State haar grondslag vond in het gegeven dat bij een deel van de omwonenden van het Commanderie-gebied onvoldoende draagvlak bestond voor het bestemmingsplan;

Dat de voorgestelde planopzet prima past in de uitgangspunten van de Commanderie en een deel van de omwonenden al draagvlak is voor dit plan.

 Overwegende

Dat de nu voorliggende gewijzigde planopzet uiteraard moet voldoen aan alle wettelijke criteria en eisen, inclusief de ladder van duurzame verstedelijking;

Dat het daarenboven essentieel is dat de nu voorliggende gewijzigde planopzet kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak en instemming vanuit de kring van omwonenden;

Dat er bij een deel van de omwonenden nog steeds zorg en onzekerheid bestaat, nu over de nieuwe planopzet, hetgeen zich uit in vragen als:

-hoe zeker is het dat ‘het hotel definitief is geschrapt’?

-is en blijft de te realiseren bierbrouwerij echt wel binnen de definitie ‘ambachtelijk’?

-blijven de huidige vijvers bestaan?

-leidt de nieuwe waterhuishouding in het gebied niet tot stinkend water? 

Dat de raad met zijn besluit van heden heeft bepaald dat wordt afgezien van de ontwikkeling van een hoteleiland in het Commanderieplangebied, het dempen van de vijvers en woningbouw  op de locatie van de vijvers, waarmee duidelijheid is verschaft over een aantal essentiele onderwerpen binnen het plan Commanderie;

Dat deze zekerheid ook moet worden verschaft met betrekking tot de resterende vragen, zorgen en onzekerheden;

 Spreekt uit

Dat juist bij de uitwerking van de nieuwe planopzet voor de Commanderie de aspecten draagvlak, transparantie, duidelijkheid en communicatie centraal moeten staan;

Dat dit gegeven voor de raad, het college en de ambtelijk adviseurs een extra verantwoordelijkheid aan het planvervolg koppelt;

 Dat het belangrijk is dat het college de nu gehoorde vragen, zorgen en onzekerheden snel wegneemt;

 Draagt het college op:

  1. bij de verdere uitwerking van de nieuwe planopzet (pro)actief en grondig de belanghebbenden te betrekken om zo tot een breed gedragen plan te komen;
  2. De raad frequent en consequent te informeren over de verdere gang van zaken inzake het onderwerp ‘Commanderie’.

 En gaat over tot de orde van de dag

 Dinkelland, 31 maart 2015
fractie CDA en Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.